Biudžeto skyriaus Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (PA koeficientas 13,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41994
Skelbimo data: 2019-07-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Pareigos: Biudžeto skyriaus Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (PA koeficientas 13,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

BIUDŽETO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti efektyvų Gynybos resursų agentūrai prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Agentūra) priskirtų finansinių išteklių panaudojimą,

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos srities – finansinių išteklių valdymas ir apskaita.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities finansų arba ekonomikos krypties ar fizinių mokslų studijų srities matematikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį biudžeto planavimo srityje;
4.3. turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) veiklą, strateginio planavimo principus ir metodiką, programų vertinimo metodiką, planavimo, programų ir valstybės biudžeto sudarymo sistemą bei finansinių išteklių panaudojimo principus, viešuosius pirkimus, buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinės įstaigos struktūrą ir jos veiklos specifiką;
4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, profesinę karo tarnybą, darbo teisę, asmens duomenų teisinę apsaugą, įslaptintos informacijos apsaugą;
4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“, gauti;
4.7. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;
5.2. nustatyta tvarka teikia siūlymus Agentūros vadovybei Skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais Skyriaus atsakomybės klausimais;
5.3. kontroliuoja Skyriui skirtų užduočių ir pavedimų atlikimą nustatytu laiku;
5.4. prisideda prie metinio Agentūros veiklos plano ir jo vykdymo ataskaitų parengimo;
5.5. rengia ar tobulina Skyriaus personalo pareigybių aprašymus (pareiginius nuostatus), Skyriaus veiklos nuostatus, Agentūros finansų kontrolės taisykles;
5.6. vertina pavaldžių karių ir valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, teikia siūlymus Agentūros direktoriui dėl Skyriaus personalo skatinimo ar nuobaudų skyrimo;
5.7. tikslina sąmatas finansinių išteklių valdymo informacinės sistemos duomenų bazėje, teikia informaciją apie sąmatų tikslinimus Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) Finansų ir biudžeto departamentui ir KAS programų koordinatoriams;
5.8. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, užtikrina, kad mokėjimai neviršytų programų sąmatose numatytų asignavimų;
5.9. vizuoja centralizuoto ir decentralizuoto aprūpinimo sąskaitas;
5.10. analizuoja priežastis, dėl kurių per apyskaitinį laikotarpį lieka nepanaudotų lėšų pagal kiekvieną išlaidų straipsnį, programą, valstybės funkciją, priemonę, ir apibendrintus duomenis pagal poreikį teikia Agentūros direktoriui, programų koordinatoriams, KAM Finansų ir biudžeto departamentui, Gynybos štabui, Planavimo departamentui, buhalterinę apskaitą tvarkantiems padaliniams;
5.11. rengia sąmatų tikslinimo aiškinamuosius raštus;
5.12. rengia sąmatas, kuriose asignavimai skiriami Agentūros centralizuotiems prekių ir paslaugų pirkimams, pagal programas, priemones ir valstybės funkcijas, pasirašo, teikia jas Agentūros direktoriui pasirašyti ir perduoda tvirtinti programos koordinatoriui kaip asignavimų valdytojui;
5.13. rengia apibendrintas nustatytos formos ataskaitas vidaus ir išorės informacijos vartotojams;
5.14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją dalyvauja komisijų veikloje ir rengia dokumentus, susijusius su tų komisijų darbu;
5.15. pagal savo kompetenciją vertina ir vizuoja Agentūros direktoriui teikiamų tvirtinti vidaus dokumentų projektus;
5.16. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 5 219 68 16
El. paštas: ausra.vengraite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.