biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorius, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos – 15,28-15,60 baziniais dydžiais

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 92326
Skelbimo data: 2023-11-17
Skelbimas galioja iki: 2023-12-01 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
Pareigos: biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorius, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos – 15,28-15,60 baziniais dydžiais
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Duomenys apie įstaigą: biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras (toliau - Įstaiga), Taikos pr. 76, LT–93200 Klaipėda, įstaigos kodas 301255569 .
Terminuota darbo sutartis penkerių metų kadencijai. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos – 15,28-15,60 baziniais dydžiais.
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės mero

2023 m. spalio 3 d. potvarkiu

Nr. M6-14

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigybės aprašymas

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro (toliau – Įstaiga) direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybė reikalinga Įstaigos darbo organizavimui, biudžetinei įstaigai pavestų tikslų ir funkcijų įgyvendinimui.

4. Įstaigos direktorius yra pavaldus Klaipėdos miesto savivaldybės merui, atskaitingas Klaipėdos miesto savivaldybės merui ir tarybai.

II SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams;

5.3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

5.4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5.5. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;

5.6. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;

5.7. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

5.8. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:

5.8.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;

5.8.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;

5.8.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Direktoriaus pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Įstaigos veiklą, siekdamas biudžetinės įstaigos nuostatuose nustatytų veiklos tikslų bei užtikrindamas suformuluotų uždavinių ir numatytų funkcijų vykdymą;

6.2. organizuoja Įstaigos strateginės veiklos programų rengimą ir įgyvendinimą;

6.3. tvirtina Įstaigos organizacinę struktūrą, Įstaigos pareigybių sąrašą, neviršydamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui, tvirtina Įstaigos pareigybių sąrašą;

6.4. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;

6.5. leidžia įsakymus Įstaigos veiklos klausimais, juos keičia, sustabdo ar panaikina ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.6. sudaro komisijas Įstaigos veiklos problemoms spręsti;

6.7. užtikrina, kad Įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos nuostatų;

6.8. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Įstaigos darbuotojus, nustato darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, skatina juos ir skiria jiems įspėjimus dėl darbo pareigų pažeidimų, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

6.9. vykdo Įstaigos darbuotojų darbo organizavimą, sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, užtikrina, kad Įstaigos darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių, pareigybių aprašymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, priešgaisrinės saugos ir higienos normų reikalavimų, įstatymų ir kitų teisės aktų;

6.10. imasi skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų sprendimų ir priemonių, kai yra grėsmė darbuotojų sveikatai, saugumui ir turto apsaugai, nedelsdamas informuoja kuruojantį Savivaldybės administracijos skyrių ir nustatyta tvarka atsakingas valstybines institucijas apie avarines situacijas, nelaimingus atsitikimus, valstybinių priežiūros institucijų teikiamas išvadas;

6.11. skelbia Įstaigos internetinėje svetainėje Įstaigos nuostatus ir kitus su Įstaigos veikla susijusius dokumentus bei informaciją apie Įstaigos veiklą ir pokyčius veiklos srityse, perspektyvas, viešus pranešimus;

6.12. užtikrina Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų laikymąsi, sudaro sutartis, suteikia įgaliojimus;

6.13. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę;

6.14. vykdo duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

6.15. organizuoja Įstaigos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.16. atstovauja Įstaigai teismuose, kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose bei santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis;

6.17. tvirtina Įstaigos finansų kontrolės taisykles ir užtikrina, kad jų būtų laikomasi;

6.18. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

6.19. užtikrina veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

6.20. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto, Įstaigos nuosavo ir perduoto Įstaigai pagal panaudos ar nuomos sutartis, naudojimą bei saugojimą;

6.21. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms sveikatinimo programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

6.22. vykdo kitas teisės aktuose ir Įstaigos nuostatuose nustatytas funkcijas ir su funkcijomis susijusius Klaipėdos miesto savivaldybės mero, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavedimus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Taikos pr. 76
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.