Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46494
Skelbimo data: 2021-03-02
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.20
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS
BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Vykdyti duomenų atnaujinimą apie teritorijas, kuriose žemės ūkio veiklos subjektai gali siekti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2021-2027 metų programos priemones.Dalyvauti skatinant ir organizuojant Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių, skirtų natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugai žemės ūkyje ir miškuose, įgyvendinimą Natura 2000 teritorijose bei kitose saugomose teritorijose.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Konsultuoti saugomų teritorijų direkcijas išduodant pažymas, išvadas vidinės miškotvarkos projektams, derinant kitus dokumentus, susijusius su natūralių buveinių, saugomų rūšių apsauga ir tvarkymu.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
11. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Organizuoja Lietuvos šlapynių plotų, saugomų rūšių radviečių ir kitų tematinių erdvinių duomenų rinkinių sudarymą ir perdavimą kaimo plėtros programos priemones administruojančioms institucijoms..
15. Koordinuoja kompensacijų už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus skyrimą..
16. Nagrinėja pasiūlymus, rengia dokumentus (dalyvauja juos rengiant) šalies biologinei įvairovei, Europos Bendrijos svarbos natūralioms buveinėms ir rūšims išsaugoti, saugomoms teritorijoms steigti..
17. Vertina ir teikia išvadas dėl veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentų vidinės miškotvarkos projektų ar kitų dokumentų gyvosios gamtos vertybėms nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo atitikimo jų apsaugos poreikiams, saugomų teritorijų ar objektų priežiūros ir tvarkymo reikalavimų laikymosi..
18. Koordinuoja apsaugos sutarčių dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinių naudojimo sąlygų su valstybinės žemės, miško sklypų ir vandens telkinių valdytojais, kai žemės, miško sklypai ar vandens telkiniai yra saugomoje teritorijoje..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – biologija (arba);
19.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
19.4. studijų kryptis – miškininkystė (arba);
arba:
19.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.6. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
19.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
21. Transporto priemonių pažymėjimai:
21.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
22.2. organizuotumas - 3 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
22.5. komunikacija - 3 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dagnė Padegimė
Telefonas: 8 5 2718248;8 672 85439
El. paštas: dagne.padegime@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.