Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas - 11,20) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42018
Skelbimo data: 2019-07-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Pareigos: Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas - 11,20) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr.V-26
BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Biologinės įvairovės skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti biologinės įvairovės apsaugai skirtų saugomų teritorijų, natūralių buveinių ir saugomų rūšių Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijose Lietuvoje apsaugą ir tvarkymą, monitoringo darbus, planuojamų veiklų galimą poveikį natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims, laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamųjų, globos priemonių įgyvendinimą, dalyvauti atkuriant pažeistus vertingus objektus ir teritorijas, dalyvauti invazinių rūšių valdymo priemonių įgyvendinime, teikti pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl Tarnybos ir Direkcijų veiklos organizavimo.
III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – skyriaus veiklos organizavimas ir specialiosios veiklos srities – biologinės įvairovės ir natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos ministerijos, Tarnybos direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą bei kitus klausimus;
4.2. turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ar aplinkotyros, miškininkystės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį, 3 metų darbo patirties ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą aplinkosaugos srityje;
4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, žinoti dokumentų rengimo taisykles;
4.4. savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus darbą;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.6. mokėti užsienio (anglų) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.7. žinoti dokumentų rengimo taisykles;
4.8. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
4.10. žinoti įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;
4.11. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdydamas Tarnybos ir Skyriaus funkcijas bei užtikrindamas deramą jų vykdymą pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą, projektus;
5.2. nagrinėja, vertina, rengia išvadas bei teikia pasiūlymus teisės aktams, teritorijų planavimo dokumentams, projektams, programoms, fizinių ir juridinių asmenų Tarnybai ir Aplinkos ministerijai pateiktiems bei kitiems dokumentams, susijusiems su natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsauga bei tvarkymu;
5.3. dalyvauja strateginio pasekmių aplinkai bei poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengime;
5.4. organizuoja ir koordinuoja saugomų teritorijų ar jų dalių gamtotvarkos planų, tikslinių programų ir kitų strateginio planavimo dokumentų natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos ir tvarkymo srityje rengimą ir jų įgyvendinimą;
5.5. teikia pasiūlymus dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos tobulinimo, dalyvauja analizuojant teikiamus duomenis;
5.6. organizuoja invazinių rūšių, jų populiacijų reguliavimo priemonių, taip pat laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamuosius gyvūnus medžioklės ploto vienetuose, gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimą;
5.7. organizuoja sužeistų, nelaimėn patekusių, esančių jiems netinkamoje aplinkoje laukinių gyvūnų, išskyrus medžiojamuosius gyvūnus medžioklės plotų vienetuose, globos priemonių vykdymą;
5.8. rengia dokumentus bei teikia pasiūlymus Europos ekologiniam tinklui Natura 2000Lietuvoje kurti, biosferos poligonams, kitoms natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugai skirtoms saugomoms teritorijoms įteisinti;
5.9. dalyvauja skatinant ir organizuojant Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių, skirtų gyvosios gamtos ir biologinės įvairovės apsaugai žemės ūkyje ir miškuose (Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos, Natura 2000 išmokos, Agrarinės aplinkosaugos išmokos, Miškų aplinkosaugos išmokos), įgyvendinimą saugomose teritorijose, įskaitant Natura 2000 teritorijas;
5.10. organizuoja ir koordinuoja natūralių buveinių ir saugomų rūšių monitoringo vykdymą valstybiniuose parkuose, valstybiniuose gamtiniuose ir biosferos rezervatuose bei kitose saugomose teritorijose;
5.11. organizuoja duomenų apie natūralias buveines ir saugomas rūšis valstybiniuose parkuose, valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose ir biosferos rezervate, kitose saugomose teritorijose rinkimą, sisteminimą bei perdavimą kitoms aplinkosaugos srities duomenų bazėms;
5.12. dalyvauja paraiškų, skirtų ES struktūrinių fondų, kaimo plėtros programos, kitų šalies ir tarptautinių finansinių šaltinių finansuojamų projektų bei programų įgyvendinimui saugomose teritorijose (natūralioms buveinėms ir saugomoms rūšims išsaugoti, pažeistoms gamtinėms teritorijoms (objektams) atkurti, joms tvarkyti ir prižiūrėti), rengime, su šiais darbais susijusios dokumentacijos tvarkyme ir šių veiklų įgyvendinime;
5.13. dalyvauja Aplinkos ministerijos, Tarnybos ar kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje įvairaus lygmens ir pobūdžio natūralių buveinių ir saugomų rūšių (įskaitant miškų) būklei įvertinti, kitoms konkrečioms gamtosauginėms problemoms saugomose teritorijose spręsti, organizuoja pasitarimus;
5.14. užtikrindamas veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, teikia metodines konsultacijas Tarnybos reguliavimo sričiai priskirtoms institucijoms;
5.15. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio įvairiomis organizacijomis, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, programas, kt.;
5.16. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojų nuolatinio pobūdžio pavedimus bei nurodymus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Tarnybos direktoriui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 85 219 6817
El. paštas: Aiva Dirgėlienė, VTD prie VRM Personalo atrankos specialistė, aiva.dirgeliene@vtd.lt, vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.