Penktadienis, balandžio 16 d.

Bijotų seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42066
Skelbimo data: 2019-07-29
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Bijotų seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
BIJOTŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bijotų seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas (pareiginės algos koeficientas - 10,0).


II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Bijotų seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga vadovauti Savivaldybės administracijos filialui Bijotų seniūnijai, įtraukiant kuo daugiau gyventojų į savivaldybės valdymą, ugdyti savivaldos principus. Seniūnas yra tarpinė grandis tarp kaimo gyventojų ir Savivaldybės administracijos.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios srities – Bijotų seniūnijos administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, viešuosius darbus;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“ ir interneto naršyklėmis;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja seniūnijos veiklą, siekdamas užtikrinti seniūnijos funkcionavimą ir tinkamą pavestų uždavinių įgyvendinimą;
5.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, organizuoja seniūnijos buhalterinę apskaitą ir vykdo paskesniąją finansų kontrolę, kad būtų užtikrintas lėšų teisingas panaudojimas, apskaita ir atskaitomybė;
5.3. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
5.4. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
5.5. išduoda leidimus laidoti, siekdamas kaupti statistinius duomenis ir vykdydamas savivaldybės funkcijas;
5.6. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą.
5.7. teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriems pagal naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
5.8. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės nusižengimų bylas, siekdamas užkirsti kelią administraciniams teisės nusižengimams;
5.9. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
5.10. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui; konsultuoja seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
5.11. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
5.12. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.13. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
5.14. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas, kaimo plėtros programas, organizuojant civilinę saugą, gyventojų užimtumo programas, kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas, organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus, dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų sporto ir kultūros renginius;
5.16. dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
5.17. organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
5.18. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;
5.19. dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
5.20. dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
5.21. dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
5.22. organizuoja seniūnijoje viešuosius pirkimus, siekdamas užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą;
5.23. prireikus rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
5.24. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus pavaduoja kitos seniūnijos seniūną jo atostogų, laikino nedarbingumo, stažuočių, komandiruočių laikotarpiu ar kitais atvejais;
5.25. vykdo Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti seniūnijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6813
El. paštas: Diana Černiavska, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. spec., diana.cerniavska@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.