Bendrųjų reikalų skyrius Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68508
Skelbimo data: 2021-01-21
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Bendrųjų reikalų skyrius Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 40P-3 redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (K3).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti ministerijos kompiuterinį duomenų perdavimo tinklą ir tarnybines stotis, užtikrinti apsikeitimą duomenimis su kitomis institucijomis, naudojant interneto technologijas; užtikrinti reikiamą kompiuterių - serverių techninės programinės įrangos panaudojimo, darbuotojų informacinio aprūpinimo bei kompiuterinių duomenų saugumo lygį, kokybišką informacinės sistemos funkcionavimą ir plėtimą.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį matematikos mokslų studijų krypčių grupės, informatikos mokslų studijų krypčių grupės, fizikos mokslų studijų krypčių grupės arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

5.2. turėti darbo patirties kompiuterinio tinklo priežiūros ir administravimo srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį;

5.4. mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis;

5.5. žinoti Windows Server operacinės sistemos, Interneto bei Intraneto technologijų pagrindinius veikimo principus;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. administruoja ministerijos vietinį duomenų perdavimo tinklą ir tarnybines stotis. Užtikrina ministerijos ir su Lietuvos kaimo plėtros programa dirbantiems specialistams priėjimą prie bendrų informacinės sistemos resursų;

6.2. administruoja ministerijos darbuotojų prisijungimą prie centralizuotų Lietuvos informacinių sistemų, registrų;

6.3. administruoja Microsoft Windows Server ir Microsoft Windows operacines sistemas bei serverių tarnybas – Active Directory, ISS, DHCP, DNS, RADIUS ir kt.;

6.4. administruoja paketo MS System Centre produktus – Virtual machine manager, Configuration manager, Endpoint protection;

6.5. administruoja ministerijos kompiuterinį tinklą, vykdo ministerijos kompiuterinio tinklo monitoringą, modernizavimą, plėtimą;

6.6. vykdo MS Office 365 paslaugų administravimą;

6.7. administruoja mobilių įrenginių valdymo sistemą MS Intune;

6.8. vykdo techninę kompiuterių priežiūrą bei, reikalui esant, modernizavimą;

6.9. teikia pagalbą ir konsultuoja darbuotojus ministerijoje naudojamų informacinių sistemų, Microsoft Office ir kitų taikomųjų paketų naudojimo klausimais;

6.10. administruoja kompiuterinio tinklo ugniasienę;

6.11. vykdo duomenų kopijavimo ir atstatymo sistemos Veeam backup priežiūrą;

6.12. vykdo dauginimo ir spausdinimo įrangos priežiūrą;

6.13. administruoja įslaptintai informacijai įrašyti skirtas laikmenas;

6.14. organizuoja tarnybinių mobilaus ryšio telefonų eksploatacinį aptarnavimą;

6.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus;

6.16. atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę skyriaus kompetencijos ribose bei siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų prekių, paslaugų ir (ar) darbų teikimo sutarčių įgyvendinimą.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau:

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2391001
El. paštas: zum@zum.lt
Adresas: Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.