Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS Viešųjų pirkimų specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 83584
Skelbimo data: 2022-11-03
Skelbimas galioja iki: 2022-11-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Pareigos: BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS Viešųjų pirkimų specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 1,357.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta: Merkinė, Varėnos r. sav. Darbuotojas priimamas pagal neterminuotą darbo sutartį. 40 valandų darbo savaitė.
Kontaktinis asmuo: Vaidas Miliauskas, tel. 8-310-44641, el. paštas v.miliauskas@dzukijosparkas.lt.
Kandidatai turi pateiktį darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus

2022-10-27 d. įsakymu Nr. V1- 77 (1.4)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas (toliau- pareigybė) yra specialistas.

2. Pareigybė priskiriama A2 lygiui.

3. Pareigybė pavaldi Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui (toliau- skyriaus vedėjas).

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

4.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, kitas šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas bei gebėti juos taikyti;

4.4. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti, mokėti savarankiškai dirbti ir vadovautis profesinės etikos reikalavimais;

4.5. mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų rengimo programa, elektroniniu paštu.

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti ekonominę informaciją bei rengti išvadas;

4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Darbuotojui, einančiam šias pareigas, priskiriamos šios funkcijos:

5.1. rengti metinį Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau- Direkcija) prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, jo pakeitimus;

5.2. rengti per kalendorinius metus įvykdytų pirkimų ataskaitą ir ją viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka viešinti;

5.4. organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, kurių organizatoriumi yra paskirtas;

5.5. dirbti su CVP IS ir CPO elektroniniu katalogu;

5.6. užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų dokumentų saugojimą ir archyvavimą, saugoti ir archyvuoti priskirtus apskaitos dokumentus;

5.7. dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, atlikti kitas už pirkimų planavimą atsakingo asmens jam Direkcijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše ar direktoriaus įsakymu priskirtas su viešaisiais pirkimais susijusias funkcijas;

5.8. vesti su viešaisiais pirkimais susijusius duomenis į FVAIS sistemą;

5.9. stebėti viešųjų pirkimų sutarčių galiojimo terminus, prekių ar paslaugų kiekio išpirkimą ir informuoti apie jų pabaigą atsakingus asmenis;

5.10. dalyvauti Direkcijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto inventorizavimo, nurašymo, netinkamo (nereikalingo) turto perdavimo procesuose, inventorizacijos, kitų Direkcijoje sudarytų komisijų veikloje bei rengti su tuo susijusius (inventorizacijos rezultatų įforminimo ir kt.) dokumentus;

5.11. organizuoti ir vykdyti Direkcijos patikėjimo teise valdomo turto aukcionus;

5.12. suvesti ant sąskaitų atsargų eksploatacijos vietą, atsakingus asmenis ir kitą reikalingą informaciją, kad būtų užtikrintas įstaigos atsargų ir ūkinio inventoriaus teisingas užpajamavimas. Patikrinti ir kontroliuoti atsargų nurašymo, perdavimo aktų teisingumą ir tinkamumą;

5.13. vesti bilietų apskaitą, išduoti bilietus atsakingiems asmenims, tikrinti ir kontroliuoti atsakingų asmenų bilietų ataskaitas, pajamavimo, nurašymo ir perdavimo aktų teisingumą.

5.14. savo kompetencijos ribose rengti raštų, direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus, laiku pateikti pareigybės aprašymo 5.12. ir 5.13 punktuose nurodytus dokumentus centralizuotai Direkcijos apskaitą tvarkančiai įstaigai;

5.15. atlikti kasininko funkcijas - grynųjų pinigų priėmimo bei išdavimo operacijas, įnešti grynuosius pinigus į sąskaitą banke, lyginti faktinį piniginių lėšų kiekį su likučiu kasos knygose, sudaryti kasos operacijų ataskaitą (kasininko apyskaitą), siekdamas užtikrinti jam patikėtų grynųjų pinigų saugumą bei išvengti žalos, pinigines lėšas laikyti seife, laiku pranešti finansininkui, direktoriui apie visas aplinkybes, galinčias sukelti pavojų jam patikėtų vertybių saugumui.

5.16. teikti pasiūlymus, rekomendacijas dėl darbo organizavimo skyriaus vedėjui;

5.17. savo kompetencijos ribose konsultuoti kitus Direkcijos darbuotojus, teikti jiems metodinę pagalbą;

5.18. nagrinėti asmenų prašymus, pranešimus, skundus savo kompetencijos ribose;

5.19. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Bendrųjų reikalų skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

6.Darbuotojas, einantis šias pareigas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:

6.1. šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

6.2. perduotų naudotis darbe priemonių, kito turto ir materialinių vertybių išsaugojimą ir tinkamą naudojimą.

_________________________________

Susipažinau :

............................................................

(parašas)

............................................................

(vardas, pavardė)

............................................................

(data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8310-44641
El. paštas: direkcija@dzukijosparkas.lt
Adresas: Vilniaus g.3, Merkinės mstl. 65334 Varėnos r. sav.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.