Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS Finansininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62035
Skelbimo data: 2019-12-09
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Pareigos: BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS Finansininkas
Pareiginės algos koeficientas 8.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktoriaus

2019-03-07 d. įsakymu Nr. V1-16 (1.4)


BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS FINANSININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus finansininkas (toliau- pareigybė) yra specialistas.

2. Pareigybė priskiriama A2 lygiui.

3. Pareigybė pavaldi Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui (toliau- vedėjas).


II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų ekonominio darbo patirtį;

4.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę - ūkinę veiklą, buhalterinę apskaitą, valstybės biudžeto sudarymą ir naudojimą, valstybės turto naudojimą, valstybės kapitalo investicijų planavimą, turto privatizavimą, mokesčių politiką, kitas šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas bei gebėti juos taikyti;

4.4.mokėti savarankiškai dirbti ir vadovautis profesinės etikos reikalavimais;

4.5. mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų rengimo programa, elektroniniu paštu.

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti ekonominę informaciją bei rengti išvadas;

4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo, teisės aktų rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti;


III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


5. Darbuotojui, einančiam šias pareigas, priskiriamos šios funkcijos:

5.1. pagal kompetenciją sprendžia Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos (toliau- Direkcija) ekonominius – finansinius klausimus, siekdamas Direkcijai pavestų strateginių tikslų įgyvendinimo;

5.2. planuoja programų Direkcijos biudžeto projektą, sudaro kiekvienai programai sąmatą ir teikia Direkcijos vadovui (toliau-direktorius) tvirtinti, kontroliuoja Direkcijos veiklos sąnaudų sąmatos vykdymą, metų eigoje teikia programų sąmatų pakeitimus;

5.3. vykdo finansų kontrolės procedūras pagal pavestas funkcijas;

5.4. reikalauja iš atsakingų Direkcijos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;

5.5. teikia informaciją apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarkančiai įstaigai (toliau- centralizuota apskaitos įstaiga);

5.6. teikia centralizuotai apskaitos įstaigai asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą, atlieka kitas, centralizuota apskaitos įstaigai neperduotas su buhalterine apskaita susijusias funkcijas, savo kompetencijos ribose;

5.7. užtikrina pasirašytų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimą Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais atsakingoms įstaigoms ir institucijoms, jų paskelbimą laiku;

5.8. teikia pasiūlymus dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo;

5.9. vykdo kasos operacijas, vadovaudamasis nustatyta tvarka;

5.10. saugo ir archyvuoja apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

5.11. savo kompetencijos ribose sprendžia Direkcijai aktualius mokesčių, valstybės turto naudojimo, turto privatizavimo, kapitalo investicijų planavimo ir kitus ekonominius klausimus, siekdamas Direkcijai pavestų strateginių tikslų įgyvendinimo;

5.12. dalyvauja Direkcijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto inventorizavimo, nurašymo, netinkamo (nereikalingo) turto perdavimo procesuose, inventorizacijos, kitų Direkcijoje sudarytų komisijų veikloje;

5.13. savo kompetencijos ribose rengia raštų, direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;

5.14. teikia pasiūlymus, rekomendacijas dėl darbo organizavimo Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui, konsultuoja kitus Direkcijos darbuotojus, teikia jiems metodinę pagalbą;

5.15. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, atlieka už pirkimų planavimą atsakingo asmens bei kitas jam Direkcijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše ar direktoriaus įsakymu priskirtas su viešaisiais pirkimais susijusias funkcijas;

5.16. vykdo kitus direktoriaus, jo pavaduotojo, vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, savo kompetencijos ribose.


IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ


6.Darbuotojas, einantis šias pareigas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:

6.1. šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku pagal jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

6.2. perduotų naudotis darbe priemonių, kito turto ir materialinių vertybių išsaugojimą ir tinkamą naudojimą.

_________________________________

Susipažinau :

............................................................

(parašas)

............................................................

(vardas, pavardė)

............................................................

(data)


Informacija apie įstaigą: Čepkelių-Dzūkijos NP PAN parkas, kurį sudaro Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas ir Dzūkijos nacionalinis parkas ir kuriame saugomos natūralios Dainavos girios ekosistemos – tai vienas iš trylikos Europos PAN parkų. Darbo vieta Medininkai, Varėnos raj.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8310-44641
El. paštas: direkcija@dzukijosparkas.lt
Adresas: Vilniaus g.3, Merkinės mstl. 65334 Varėnos r. sav.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.