Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64723
Skelbimo data: 2020-05-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Pareigos: Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-56

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

4. Darbuotojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą (buhalterinį arba ekonominį);
4.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
4.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.4. žinoti dokumentų rengimo taisykles;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir Profit-W apskaitos programos moduliais;
5. Vyriausiasis specialistas turi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiais pareigybės nuostatais ir kitais teisės aktais.


III. PAREIGOS IR FUNKCIJOS

6. Vyriausiojo specialisto funkcijos:
6.1. pildyti Aplinkos projektų valdymo agentūrai teikiamų Mokėjimo prašymų finansinę dalį;
6.2. užtikrinti iš ES struktūrinių fondų lėšų visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
6.3. tikrinti ir analizuoti iš ES struktūrinių fondų finansuojamų darbų tiekėjų ir rangovų išlaidas pateisinančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus;
6.4. sudaryti ir atspausdinti atitinkamus apskaitos registrus, naudojant buhalterinę kompiuterinę apskaitos programą, vesti:
6.4.1. iš ES struktūrinių fondų gaunamų ir panaudojamų lėšų apskaitą ir finansų kontrolę;
6.4.2. iš ES struktūrinių fondų įsigyto ilgalaikio turto ir trumpalaikio materialiojo turto apskaitą, inicijuoti turto nuvertėjimo nustatymą pagal VSAFAS reikalavimus, skaičiuoti jo nusidėvėjimą;
6.4.3. iš ES struktūrinių fondų įsigytų atsargų apskaitą, vykdyti sunaudotų atsargų nurašymą pagal pateiktus atsargų nurašymo aktus;
6.4.4. ES lėšomis mokamų atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;
6.4.5. iš ES struktūrinių fondų lėšų bankinių operacijų apskaitą;
6.4.6. iš ES struktūrinių fondų lėšų debitorių ir kreditorių apskaitą;
6.4.7. teikti reikalingus duomenis finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui ir eliminavimo informacijos suderinimui į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);
6.5. registruoti visas Tarnybos direktoriaus pasirašytas sutartis;
6.6. kontroliuoti turto, įsigyto iš ES struktūrinių fondų lėšų ir perduoto pagal panaudos sutartis disponuoti Saugomų teritorijų direkcijoms, naudojimą;
6.7. savo kompetencijos ribose dalyvauti rengiant Tarnybos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
6.8. tvarkyti skyriaus bylas, susijusias su atliekamu darbu, ir paruošti jas archyvui;
6.9. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą specialistą, jo nesant dėl ligos ar atostogų;
6.10. dalyvauti inventorizacijos komisijos darbe;
6.11. vykdant finansų kontrolės procedūras atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
6.12. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus jo pavaduotojo, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Vyriausiasis specialistas atsako už:
7.1. Aplinkos projektų valdymo agentūrai teikiamų Mokėjimo prašymų finansinės dalies teisingą užpildymą bei nustatytu laiku pateikimą Projektų skyriui;
7.2. duomenų, susijusių su iš ES struktūrinių fondų įsigyto ilgalaikio, trumpalaikio turto ir atsargų įsigijimu, nurašymu, inventorizavimu bei perdavimu, suvedimą į kompiuterinę apskaitos programą, atitinkamų registrų atspausdinimą ir nustatytais terminais pateikimą Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui;
7.3. duomenų, susijusių su iš ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, suvedimą į buhalterinę kompiuterinę apskaitos programą, atitinkamų registrų atspausdinimą ir nustatytais terminais pateikimą Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui;
7.4. duomenų, susijusių su iš ES struktūrinių fondų lėšų atskaitingais asmenimis, debitorių ir kreditorių, bankinių operacijų suvedimą į kompiuterinę apskaitos programą, atitinkamų registrų atspausdinimą ir nustatytais terminais pateikimą Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui;
7.5. turto, įsigyto iš ES struktūrinių fondų lėšų ir perduoto pagal panaudos sutartis disponuoti Saugomų teritorijų direkcijoms, naudojimo kontrolę;
7.6. kitų jam pavestų pavedimų kokybišką vykdymą.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 -5 ) 2 72 32 84
El. paštas: vstt@vstt.lt
Adresas: Antakalnio g. 25, LT-10312, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.