Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69505
Skelbimo data: 2021-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Pareigos: Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.19
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2021 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-19


BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
3. Pareigybės lygis – A2.
4. Pareigybės paskirtis – kontroliuoti Tarnybai skirtų asignavimų panaudojimą, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų atitikties įstaigos numatytoms funkcijoms ir uždaviniams kontrolę, pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau-NBFC) su įstaigos apskaita susijusius dokumentus buhalterinei apskaitai vykdyti, užtikrinti kokybišką Tarnybos projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis (toliau – Projektai) biudžeto valdymą ir kontrolę, teikti informaciją bei ataskaitas apie įstaigos finansus skyriaus vedėjui ir įstaigos vadovybei, analizuoti Tarnybos bei pavaldžių įstaigų finansines ataskaitas, teikti pasiūlymus, išvadas savo kompetencijos ribose skyriaus vedėjui ir įstaigos vadovybei.
5. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinio darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį darbo su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema FVAIS, viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), darbo užmokesčio (Stekas) programa, ES projektų apskaitos srityje;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę - ūkinę veiklą ir buhalterinę apskaitą;
6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Tarnybos finansinius klausimus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;
7.2. Kontroliuoja finansų panaudojimo procesą Tarnyboje, teikia informaciją apie finansinių išteklių panaudojimą Tarnybos direktoriui, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.Teikia NBFC informaciją teisingai įstaigos apskaitai vykdyti ir stebi, kaip laikomasi nurodymų:
7.3. sudarydamas atitinkamus apskaitos registrus, tvarko Tarnyboje turimų atsargų apskaitą, kontroliuoja jų judėjimą, rengia sunaudotų atsargų bei kuro pagal pateiktus kuro sunaudojimą pagrindžiančius dokumentus (kelionės lapus ir t.t.) nurašymo aktus, siekdamas Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
7.4. vykdo įstaigos finansų kontrolę;
7.5. kontroliuoja, kaip laikomasi materialinių vertybių priėmimo – perdavimo, turto inventarizavimo reikalavimų, mokėjimo drausmės;
7.6. pagal pateiktus dokumentus vykdo išankstinę finansų kontrolę, siekdamas užtikrinti sklandų Tarnybos darbą, racionalų išteklių naudojimą ir funkcijų įgyvendinimą;
7.7. kontroliuoja Tarnybos valstybės biudžeto lėšų naudojimą reprezentacinėms išlaidoms;
7.8. analizuoja Tarnybos ir pavaldžių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių informaciją, teikia pasiūlymus skyriaus bei Tarnybos vadovams efektyviam finansų valdymui užtikrinti;
7.9. fiksuoja visas finansines ūkines ir kitas operacijas, surašant papildomus dokumentus (buhalterines pažymas, aktus) bei perduoda juos NBFC teisingam jų atvaizdavimui apskaitoje;
7.10. išrašo ir išsiunčia paslaugų teikėjams arba prekių tiekėjams sąskaitas faktūras delspinigiams už Projektų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą laiku;
7.11. ruošia Projektų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, turinčius visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (su pakeitimais ir papildymais) ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytus dokumentų rekvizitus;
7.12. rengia Projektų teikiamų mokėjimo prašymų ataskaitų finansinę dalį;
7.13. kontroliuoja, kad gautos paramos lėšos būtų išmokamos tik Projektų paslaugų ir prekių tiekėjams, pastebėjus klaidas, informuoja NBFC ir savo tiesioginį vadovą;
7.14. rengia ir derina Projektų įgyvendinimo metu sukurto Turto, perduodamo Projektų partneriams, pažymas ir/arba aktus;
7.15. kontroliuoja visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitos registrus, buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, pastebėjus klaidas, neatitikimus, informuoja NBFC ir savo tiesioginį vadovą;
7.16. atspausdina atitinkamus apskaitos registrus iš apskaitos programos;
7.17. tvarko skyriaus bylas, susijusias su atliekamu darbu ir paruošia jas archyvui, siekdamas Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
7.18. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

IV. ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
8.1. pareigybės aprašyme apibrėžtų uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei atlikimą laiku, rengiamų dokumentų duomenų teisėtumą;
8.2. jo žinioje esančių techninių priemonių saugą;
8.3. elgesį, neatitinkantį etikos principų, vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą;
8.4. už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 -5 ) 2 72 32 84
El. paštas: vstt@vstt.lt
Adresas: Antakalnio g. 25, LT-10312, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.