Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68485
Skelbimo data: 2021-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Pareigos: Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2021 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-4

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė – 2 (struktūrinių padalinių vadovai ir pavaduotojai).

3. Pareigybės lygis – A1.

4. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą.

5. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, teisės bakalauro ir magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) arba aukštąjį universitetinį socialinių mokslų ekonomikos studijų krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujančio darbo patirtį;

6.3. turėti ne mažesnį kaip 3 metų teisinio darbo patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį darbo su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema, apskaitos ir verslo valdymo sistema Navision Financials (Windows), viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (Vsakis), darbo užmokesčio (Stekas) programa ir Profit-W (IT, buhalterija, alga) buhalterinės apskaitos programa, ES projektų biudžeto apskaitos srityje;

6.4. turėti galiojantį darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimą;

6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugomų teritorijų veiklą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, finansų valdymą;

6.6. gerai išmanyti Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus;

6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;

6.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei Skyriaus veiklą, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

6.10. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, ir gebėti jas vairuoti.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja Skyriaus darbą, kontroliuoja pavedimų vykdymą, atsako už Skyriui nustatytų uždavinių bei pavedimų tinkamą ir savalaikį įgyvendinimą;

7.2. koordinuoja su finansų valdymu ir finansų kontrole susijusias ataskaitas;

7.3. užtikrina finansinės atskaitomybės ir kitų finansinių-ekonominių ataskaitų rengimą ir pateikimą nustatytais terminais pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus Aplinkos ministerijai, Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;

7.4. dalyvauja vykdant Tarnybos finansinę veiklą, sudarant programų sąmatas bei finansinę atskaitomybę, planuojant valstybės kapitalo investicijų projektus, kontroliuoja ir koordinuoja buhalterinės apskaitos procesą Tarnyboje, teikia informaciją apie finansinių išteklių panaudojimą Tarnybos direktoriui, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

7.5. organizuoja įstaigos finansų kontrolę;

7.6. vykdo turto, transporto ir kitų materialinių išteklių planavimą;

7.7. koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą;

7.8. koordinuoja turto apskaitos atlikimą;

7.9. dalyvauja sudarant Tarnybos strateginius veiklos planus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

7.10. organizuoja ir užtikrina inventorizacijos atlikimą Tarnyboje;

7.11. užtikrina Tarnybos turto apsaugą ir apskaitą;

7.12. organizuoja Tarnybos patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimą, nuomą, nurašymą bei įsigijimą;

7.13. organizuoja Tarnyboje sunaudotų medžiagų nurašymą;

7.14. koordinuoja dministracinių patalpų aptarnavimą ir priežiūrą bei remonto darbus;

7.15. organizuoja Tarnyboje rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ir kitų renginių ūkinį aptarnavimą;

7.16. užtikrinti savalaikį Tarnybos automobilių draudimą transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomu draudimu, bei draudimu nuo vagysčių ir kitų draudiminių įvykių;

7.17. užtikrinti savalaikį Tarnybos darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis (kompiuteriais, telefonais, kanceliarinėmis prekėmis, kt.)

7.18. tikrina valstybinių parkų, gamtinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijų ūkinę veiklą;

7.19. analizuoja pavaldžių įstaigų valdomo patikėjimo teise valstybės turto panaudojimo galimybes ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl valstybinio turto privatizavimo, jo panaudojimo bei negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos, dalyvauja komisijose priimant naudoti baigtus statyti objektus ir nustatant statinių avarinę būklę.

7.20. kaupia ir analizuoja informaciją apie pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomą valstybės turtą, teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų įtraukimo į Valstybės investicijų programą;

7.21. koordinuoja Pavaldžių institucijų veiklą savo kompetencijos klausimais, užtikrindamas Tarnybai ir Skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą ir siekdamas tinkamo ir kokybiško saugomų teritorijų direkcijų veiklos vykdymo;.

7.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavedimus.

IV. ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

8.1. pareigybės aprašyme apibrėžtų uždavinių ir funkcijų įvykdymą bei atlikimą laiku, rengiamų dokumentų duomenų teisėtumą;

8.2. jo žinioje esančių techninių priemonių saugą;

8.3. elgesį, neatitinkantį etikos principų, vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą;

8.4. už pavestų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 -5 ) 2 72 32 84
El. paštas: vstt@vstt.lt
Adresas: Antakalnio g. 25, LT-10312, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.