Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus Personalo specialistas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 6,5.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73506
Skelbimo data: 2021-09-13
Skelbimas galioja iki: 2021-09-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Respublikinis priklausomybės ligų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Respublikinis priklausomybės ligų centras
Pareigos: Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus Personalo specialistas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 6,5.
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,2 iki 6,5.
Pareigybės aprašymas:
RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
PERSONALO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Respublikinio priklausomybės ligų centro (toliau – RPLC) Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) personalo specialisto (toliau – Personalo specialistas) pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti bent 1 metų personalo valdymo darbo patirties;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, personalo valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su jo atliekamu darbu;
3.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
3.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.7. mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office pagrindiniu paketu;
3.8. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.9. mokėti rengti raštus, vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
3.10. mokėti dirbti RPLC naudojamomis informacinėmis sistemomis bei naudotis organizacine technika vykdant darbo funkcijas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. konsultuoja RPLC darbuotojus personalo valdymo, darbo teisės ir privačių interesų deklaravimo klausimais;
4.2. pagal kompetenciją rengia vidaus tvarkas ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
4.3. atlieka personalo sudėties analizę ir teikia siūlymus dėl personalo valdymo sistemos tobulinimo, darbo organizavimo, darbo sąlygų, kolektyvo mikroklimato gerinimo;
4.4. kontroliuoja RPLC darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui skirtų lėšų panaudojimą, teikia ataskaitą Skyriaus vedėjui;
4.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
4.6. pasirašytinai supažindina naujai priimtus darbuotojus su jų pareigybių aprašymais ir kitais RPLC dokumentais;
4.7. tvarko RPLC darbuotojų atostogų apskaitą, rengia kasmetinių atostogų suteikimo grafiką, teikia informaciją darbuotojams apie nepanaudotas atostogas;
4.8. pagal kompetenciją tvarko duomenis RPLC veikiančiose su personalo valdymu susijusiose informacinėse sistemose (VATIS, VATARAS, STEKAS ir kt.);
4.9. organizuoja priėmimą į RPLC konkursines pareigas, padeda organizuoti darbuotojų atrankas į nekonkursines pareigas;
4.10. derina su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau – NBFC) RPLC darbuotojų kasmetinių atostogų apskaitą;
4.11. tvarko darbo sutarčių registracijos žurnalą ir priima iš NBFC atleistų RPLC darbuotojų asmens bylas bei teikia RPLC archyvui;
4.12. teikia duomenis NBFC apie RPLC darbuotojus pažymų ir kitų dokumentų parengimui;
4.13. pagal dokumentacijos planą teikia archyvui ilgo ir nuolatinio saugojimo personalo bylas;
4.14. dalyvauja komisijų, atrankų, darbo grupių ir tarybų susijusiu su personalo valdymu darbe;
4.15. direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu ruošia atsakymų projektus į įvairių institucijų ir fizinių asmenų raštus ir prašymus;
4.16. teikia siūlymus dėl RPLC darbuotojų pareigybių aprašymų keitimo;
4.17. organizuoja RPLC darbuotojų veiklos vertinimą;
4.18. užtikrina tvarkingą ir teisingą personalo apskaitą;
4.19. pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus personalo valdymo tobulinimo klausimais;
4.20. atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas;
4.21. rengia ataskaitas susijusiąsias su personalo valdymu (etatų užimtumo, tarifikacijos sąrašų, darbuotojų sąrašų ir kt.);
4.22. nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus;
4.23. vykdo RPLC direktoriaus nurodymus ir užduotis;
4.24. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, Skyriaus vedėjo pavestus darbus;
4.25. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus atostogų ir kito nebuvimo darbe metu, Skyriaus vedėjo, RPLC direktoriaus nurodymu.
5. Darbuotojas pavaldus Skyriaus vedėjui.
6. Darbuotoją viešo konkurso būdu priima ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginius atlyginimus, sudaro rašytines darbo sutartis RPLC direktorius.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 213 7274
El. paštas: info@rplc.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gerosios Vilties g. 3
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.