Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

Skelbimo nr.: 8554
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Pareigos: Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1T-3
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 26T-41
redakcija)


AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 42.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti registracijai pateiktų augalų apsaugos produktų veiksmingumą, teikti rekomendacijas dėl augalų apsaugos produktų įregistravimo / neįregistravimo ir kt., teikti pasiūlymus dėl mažais plotais auginamų augalų sąrašo ir augalų apsaugos produktų naudojimo šiems auginamiems augalams.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – augalų apsaugos produktų registravimo ir veikliųjų medžiagų patvirtinimo arba patvirtinimo atnaujinimo srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos arba biologijos krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, augalų apsaugos produktų tiekimą į rinką;
4.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais augalų apsaugos produktų tiekimą į rinką;
4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. žinoti ir taikyti registracijai reikalingų augalų apsaugos produktų duomenų reikalavimus;
4.8. žinoti tarptautiniu mastu pripažįstamus augalų apsaugos produktų vertinimo principus / metodikas;
4.9. mokėti taikyti Komisijos reglamento (ES) Nr.546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 nuostatas;
4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
4.11. žinoti Lietuvos teritorijai būdingas agrometeorologines sąlygas, būdingų dirvožemių savybes, augalų auginimo technologijas.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vertina pateiktų veiksmingumo duomenų apie augalų apsaugos produktą išsamumą;
5.2. vertina augalų apsaugos produktų (insekticidų, fungicidų, herbicidų, augimo reguliatorių ir kt.) veiksmingumą ir rengia registravimo ataskaitas šių augalų apsaugos produktų registravimui Lietuvos Respublikoje;
5.3. atlieka augalų apsaugos produktų (insekticidų, fungicidų, herbicidų, augimo reguliatorių ir kt.) veiksmingumo zoninį vertinimą ir rengia registravimo ataskaitas;
5.4. rengia augalų apsaugos produktų (insekticidų, fungicidų, herbicidų, augimo reguliatorių ir kt.) veiksmingumo registravimo ataskaitos A dalį (Rizikos valdymas) augalų apsaugos produkto registravimui Lietuvoje, kai registravimo ataskaitą parengė kita Šiaurės zonos arba ES valstybė narė;
5.5 rengia veiksmingumo vertinimo ataskaitos projektą veikliosios medžiagos patvirtinimo arba patvirtinimo atnaujinimui Europos Sąjungoje;
5.6. teikia rekomendacijas dėl augalų apsaugos produktų įregistravimo/neregistravimo kiekvienam numatytam naudojimui;
5.7. rekomenduoja praktiškai pritaikomas su gera žemės ūkio praktika susijusias priemones;
5.8. dalyvauja seminaruose, konferencijose, susitikimuose, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su augalų apsaugos produktų veiksmingumu;
5.9. teikia pasiūlymus ir dalyvauja Europos Komisijos organizuojamuose darbo grupės posėdžiuose dėl mažais plotais auginamų augalų ir mažų naudojimų;
5.10. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus ar Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimu.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_______________
Susipažinau:

(parašas)

(Vardas, Pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Jūratė Šafranovičienė, VTD Atrankų sk. personalo atrankos spec., jurate.safranoviciene@vrm.lt, tel. (8 5) 2717123, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: (8 5) 272 2289
El. paštas: jolita.pumputiene@vatzum.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18