Audito skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9711
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Audito skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.60
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
AUDITO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. vidaus auditas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Vidaus auditų atlikimas, Lietuvos institucijų atliekamų auditų koordinavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Teisės aktų ir sprendimų įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Atlieka viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą – nepriklausomą ir objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą.
8. Atliekant vidaus auditą, tikrina ir vertina audituojamų subjektų veiklą, siekiant vidaus audito tikslų.
9. Dalyvauja teisės aktų, susijusių su vidaus auditu, projektų rengime arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus su vidaus auditu susijusius dokumentus.
10. Dalyvauja vidaus audito ataskaitos projekto aptarimuose su audituojamų subjektų vadovais, prireikus juos organizuoja.
11. Kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus vidaus kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos ir veiklos valdymo procedūrų gerinimo klausimais.
12. Nedelsiant praneša vidaus audito tarnybos vadovui apie vidaus audito metu nustatytus galimus pažeidimus, kurie turi nusikalstamos veikos požymių.
13. Planuoja vidaus audito procesą: atlieka vidaus audito išankstinį tyrimą ir nustato rizikos veiksnius bei audituotinas sritis; rengia vidaus audito plano ir programos projektą ir teikia jį vidaus audito tarnybos vadovui tvirtinti.
14. Rengia galutinę vidaus audito ataskaitą.
15. Rengia ir teikia konsultacijas valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.
16. Rengia vidaus audito ataskaitų projektus, prireikus tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas.
17. Renka, analizuoja, sistemina vidaus audito įrodymus, rengia vidaus audito darbo dokumentus.
18. Stebėtojo teisėmis gali dalyvauti viešojo juridinio asmens organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose.
19. Vykdo vidaus audito pažangos stebėseną - stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos.
20. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
21. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
22. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
24. Tikrina ir vertina: priemonių, finansuojamų iš EŽŪFKP, EŽŪGF (susijusių su integruota administravimo ir kontrolės sistema) ir valstybės biudžeto, administravimą; atitiktį ISO standartų reikalavimams.
25. Pagal skyriaus kompetenciją stebėtojo teisėmis dalyvauja: nagrinėjant asmenų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos; Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA) ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose ir komisijų veikloje.
26. Tikrina ir vertina pagal poreikį vidaus auditų metu: NMA veiklos trūkumus, dėl kurių NMA atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo NMA vadovui priemones; korupcijos rizikos valdymo vertinimą.
27. Pagal skyriaus kompetenciją stebėtojo teisėmis dalyvauja: nagrinėjant asmenų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos; NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose ir komisijų veikloje.
28. Užtikrina tinkamą NMA bendradarbiavimą su išorės auditoriais – organizuoja NMA struktūrinių padalinių informacijos teikimą, užtikrina veiksmų planų pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti rengimą ir tvirtinimą bei kontroliuoja jų įgyvendinimą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
29.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
29.4. studijų kryptis – teisė (arba);
29.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
29.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.7. darbo patirties sritis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
29.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
30. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
30.1. kalba - anglų;
30.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
31.2. organizuotumas - 3 lygis;
31.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
31.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
31.5. komunikacija - 3 lygis.
32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
32.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
33. Profesinė kompetencija:
33.1. dokumentų valdymas - 3 lygis;
33.2. vidaus audito išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Rūta Rudzkienė
Telefonas: (8 5) 271 8902
El. paštas: ruta.rudzkiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2021-04-16
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.