Audito kokybės patikrinimų skyriaus vyriausiasis specialistas (Pastoviosios dalies koeficientas 10,03-12,6)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65327
Skelbimo data: 2020-06-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Audito kokybės patikrinimų skyriaus vyriausiasis specialistas (Pastoviosios dalies koeficientas 10,03-12,6)
Pareiginės algos koeficientas: 10.03
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. P1-53

AUDITO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) Audito kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
3.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų profesinio darbo patirtį finansinių ataskaitų rengimo arba audito paslaugų teikimo srityje, privalumas teikiamas turintiems patirtį reguliuojamos veiklos finansinių ataskaitų rengimo arba reguliuojamos veiklos audito ar patikros srityse;
3.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
3.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
3.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. atlieka reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimą;
4.2. rengia teisės aktus, reglamentuojančius reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimus;
4.3. rengia rekomendacijas dėl profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą ir teikia konsultacijas dėl šių rekomendacijų įgyvendinimo;
4.4. teikia metodinę pagalbą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl auditorių ir (arba) audito įmonių atliekamos reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikros;
4.5. dalyvauja Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustatant techninę užduotį, teikia pasiūlymus dėl galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo ar naujų rengimo;
4.6. vertina, analizuoja Lietuvos auditorių rūmų (toliau – Auditorių rūmai) ir kitų šalių pateiktą medžiagą, reikalingą audito kokybei užtikrinti, Auditorių rūmų siūlomus sprendimus dėl atlikto audito peržiūros metu nustatytų trūkumų ir apibendrintą informaciją bei pasiūlymus teikia Skyriaus vedėjui ir komitetui;
4.7. atlieka auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės ar pažeidimo tyrimus, parengia tyrimo ataskaitą ir teikia Skyriaus vedėjui ir Audito priežiūros komitetui;
4.8. dalyvauja Auditorių rūmams rengiant rekomendacijas Auditorių rūmų nariams dėl profesinių standartų taikymo teikiant užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas;
4.9. pagal pavedimą atstovauja AVNT audito viešosios priežiūros klausimais valstybės ir kitose priežiūros institucijose;
4.10. pagal pavedimą atstovauja AVNT Auditorių rūmų ir kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, valdymo ir kolegialių organų posėdžiuose;
4.11. pagal pavedimą atstovauja AVNT Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, kai nagrinėjami su viešąja priežiūra susiję klausimai;
4.12. pagal kompetenciją analizuoja kitų Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme numatytų institucijų derinti pateiktą medžiagą;
4.13. rengia pranešimus ir dalyvauja renginiuose audito viešosios priežiūros klausimais;
4.14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir AVNT direktoriaus pavedimus bei užduotis.

Susipažinau:

____________________________
(parašas)

____________________________
(vardas, pavardė)

____________________________
(data)

_____________________
Informacija apie įstaigą: Kontaktai išsamesnei informacijai: Svajonė Alunderienė Tel. (8 5) 249 9330 El. p. svajone.slunderiene@avnt.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +37052125464
El. paštas: info@avnt.lt
Adresas: Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.