Audito kokybės patikrinimų skyriaus skyriaus vedėjas (Pastoviosios dalies koeficientas 12,80–14,52)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65326
Skelbimo data: 2020-06-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Audito kokybės patikrinimų skyriaus skyriaus vedėjas (Pastoviosios dalies koeficientas 12,80–14,52)
Pareiginės algos koeficientas: 12.80
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
direktoriaus 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V1-34
(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. P1-57
redakcija)

AUDITO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) Audito kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjas yra struktūrinio padalinio vadovas.
2. Pareigybės lygis – A1.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
3.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų finansinių ataskaitų audito ir (arba) valstybės narės auditoriaus patirtį;
3.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
3.5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinių ataskaitų auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, Lietuvos verslo apskaitos standartais ir Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, Tarptautiniais audito standartais, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento teisės aktais, reglamentuojančiais finansinių ataskaitų audito veiklą.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. užtikrina Skyriaus uždavinių įgyvendinimą;
4.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus;
4.3. apibendrina Skyriaus atliktą veiklą, teikia Skyriaus veiklos ataskaitas bei pasiūlymus AVNT vadovybei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
4.4. nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;
4.5. teikia pasiūlymus AVNT direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;
4.6. atstovauja AVNT Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, kitose tarptautinėse organizacijose, kai nagrinėjami su audito viešąja priežiūra susiję klausimai, esant AVNT direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo pavedimui;
4.7. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, valstybių Europos Sąjungos narių ir valstybių ne Europos Sąjungos narių kompetentingomis institucijomis;
4.8. dalyvauja Audito priežiūros komiteto posėdžiuose;
4.9. analizuoja teisės aktus, susijusius su auditu ir audito viešąja priežiūra, ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo ir priėmimo;
4.10. užtikrina, kad būtų tinkamai atliekama auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros funkcija, susijusi su audito kokybės kontrolės užtikrinimu;
4.11. užtikrina, kad būtų tinkamai atliekami finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimai ir tyrimai;
4.12. užtikrina, kad būtų tinkamai atliekami pažeidimų tyrimai dėl galimo LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir (arba) reglamento (ES) Nr. 537/2014 nuostatų nesilaikymo;
4.13. užtikrina, kad būtų tinkamai atliekami auditorių ir audito įmonių reguliuojamosios veiklos patikros kokybės tyrimai;
4.14. bendradarbiauja su auditorių profesinėmis organizacijomis ir viešojo intereso įmonių audito komitetais;
4.15. užtikrina AVNT interneto svetainėje skelbiamos informacijos, susijusios su audito viešąja priežiūra, aktualumą ir pakankamumą;
4.16. konsultuoja asmenis audito viešosios priežiūros klausimais ir šiais klausimais teikia jiems viešai skelbtiną informaciją;
4.17. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo AVNT direktoriaus pavedimus bei užduotis.


Susipažinau:

____________________________
(parašas)

____________________________
(vardas, pavardė)

____________________________
(data)
Informacija apie įstaigą: Kontaktai išsamesnei informacijai: Svajonė Alunderienė Tel. (8 5) 249 9330 El. p. svajone.slunderiene@avnt.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +37052125464
El. paštas: info@avnt.lt
Adresas: Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.