Atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 84034
Skelbimo data: 2022-11-17
Skelbimas galioja iki: 2022-12-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.70
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,393.70
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: www.policija.lrv.lt
Atsižvelgus į profesinio darbo patirtį, pastoviosios dalies koeficientai nuo 7,70 iki 8,50 (1800 Eur su mokesčiais).
Pareigybės aprašymas:
FINANSŲ VALDYBOS ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(funkcijos kodas – 37831)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Finansų valdybos Atskaitomybės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansinės apskaitos arba finansų krypties išsilavinimą;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų finansinę apskaitą ir finansų valdymą, ir vadovautis jais savo veikloje;
3.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office arba LibreOffice programiniu paketu;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.6. būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, atsakingas, gebėti bendrauti;
3.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
3.8. pagal kompetenciją mokėti rengti raštus ir išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. renka informaciją apie policijos įstaigos veiklai būtinų lėšų poreikį, išskyrus poreikį darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, socialinei paramai, rengia biudžeto projekto ir einamųjų metų programos sąmatos formas;
4.2. atlieka biudžeto vykdymo kontrolę pagal programos priemones ir ekonominės klasifikacijos straipsnius ir inicijuoja einamųjų metų programos sąmatos pakeitimus;
4.3. rengia prašymus dėl papildomų asignavimų skyrimo (išskyrus asignavimus darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir socialinei paramai);
4.4. rengia savivaldybės biudžeto projekto, paramos ir labdaros bei policijos įstaigos gautų kitų lėšų sąmatas ir kontroliuoja šių lėšų panaudojimą;
4.5. tvarko komandiruočių avansines ataskaitas ir atskaitingų asmenų avanso apyskaitas, patikrina, ar visi pateikti išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra tinkamai parengti, jei taip, jas registruoja Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS) ir teikia apmokėti;
4.6. išrašo ir registruoja FVAIS sąskaitas faktūras už teikiamas paslaugas ir ryšio, komunalinių paslaugų ir kitų patirtų sąnaudų kompensavimą, kontroliuoja jų apmokėjimą;
4.7. tvarko pareigūnų prašymus dėl tarnybinio buto ar butpinigių skyrimo, rengia įsakymus dėl butpinigių skyrimo, administruoja paskirtus butpinigius;
4.8. tvirtina pareigūnų ataskaitas dėl važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidų atlyginimo ir teikia informaciją įsakymo projektui dėl važiavimo išlaidų kompensavimo parengti;
4.9. tikrina, ar įstaigos darbuotojai neviršija nustatyto tarnybinio mobiliojo ryšio išlaidų limito, teikia ataskaitą dėl viršijančios sumos išskaitymo iš darbo užmokesčio;
4.10. tvirtina, nurodydamas apskaitos dimensijas, gautas PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus ir kitus darbuotojų, atsakingų už pirkimus, pateiktus dokumentus;
4.11. pagal kompetenciją, atsižvelgdamas į kontrolės pobūdį, vykdo išankstinę, einamąją ar paskesnę finansų kontrolę;
4.12. rengia kitas su finansų valdymu ar finansine apskaita susijusias ataskaitas;
4.13. atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą;
4.14. jei reikia, atlieka mokėjimo procedūras arba koordinuoja mokėjimo procedūrų atlikimą;
4.15. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą;
4.16. pagal kompetenciją konsultuoja darbuotojus finansų valdymo ir finansinės apskaitos tvarkymo klausimais;
4.17. informuoja Skyriaus vedėją apie iškilusias problemas, susijusias su tiesioginių pareigų vykdymu, apie galimą jų atsiradimą dirbant, teikia pasiūlymus dėl finansinės apskaitos ir finansų valdymo bei darbo organizavimo;
4.18. formuoja ir tvarko pirminių dokumentų ir parengtų dokumentų bylas, nustatyta tvarka ir terminais jas perduoda archyvui;
4.19. nuolat seka įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, papildymus, naujų teisės aktų priėmimą, savarankiškai juos nagrinėja ir taiko atlikdamas šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
4.20. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems laikinai negalint eiti pareigų;
4.21. vykdo ir kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovybės, Skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimus;
4.22. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už pavestų funkcijų ir užduočių nevykdymą ar netinkamą vykdymą.
_______________________________
Susipažinau

_________________
(parašas)

_________________
(vardas, pavardė)

__________________
(data)


901952, 2022-09-13
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8~5) 271 9731
El. paštas: info@policija.lt
Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.