Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43093
Skelbimo data: 2019-12-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas 9.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 27V-142

ATRANKŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Atrankų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS
2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo praktiką centralizuotos atrankos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės tarnybos tvarkymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti darbo patirties personalo atrankos srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, žinoti Vyriausybės darbo reglamentą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, žinoti viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;
4.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
4.6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
4.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja priskirtų konkursų, atrankų vykdymą;
5.2. organizuoja, administruoja ir atlieka pretendentų į įstaigos vadovo pareigas kompleksinio vertinimo procedūras;
5.3. rengia pretendentų į įstaigos vadovo pareigas vertinimo ataskaitą/išvadą;
5.4. vertina asmenų, esančių pretendentų rezerve, prašymus dalyvauti konkurse;
5.5. dalyvauja konkurso, atrankos komisijos darbe komisijos pirmininko, nario ar sekretoriaus teisėmis;
5.6. rengia bendrųjų kompetencijų tikrinimui skirtus klausimus ir administruoja klausimų „banką“;
5.7. konsultuoja komisijos narius sudarant pretendentų vertinimo organizavimo planą bei dalyvauja rengiant pretendentų vertinimo metodus, kriterijus, užduotis, jų taikymo bei galutinio pretendentų tinkamumo eiti pareigas įvertinimo procedūras, organizuoja pretendentų vertinimą komisijoje;
5.8. nagrinėja prašymus dėl konkursų, atrankos ar kitais Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo klausimais pagal Skyriaus kompetenciją ir teikia išvadas;
5.9. organizuoja ir vykdo pretendentų pritraukimą, derindamas veiksmus su įstaiga, vykdo informacijos paskelbimą socialiniuose tinkluose, pristatymų pretendentams organizavimą;
5.10. renka grįžtamąjį ryšį iš pretendentų ir įstaigų dėl konkurso, atrankos organizavimo;
5.11. analizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų sričių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų taikymo ir tobulinimo;
5.12. pagal Skyriaus kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas;
5.13. pagal kompetenciją atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo pavedimui – Departamentui valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
5.14. pagal kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Informacija apie įstaigą
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: 8 5 2196809
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.