Atrankų skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44491
Skelbimo data: 2020-05-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Atrankų skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 27V-44

ATRANKŲ SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Atrankų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS PASKIRTIS
2. Patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymą centralizuotų konkursų ir atrankų (toliau – konkursai) į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas srityje, nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais vykdomų konkursų vykdymą, kvalifikacijos tobulinimo bei pretendentų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankas.

III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės tarnybos tvarkymo.

IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, viešojo administravimo institucijų ir įstaigų sistemą, jų organizacinius ir valdymo principus;
4.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
4.6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B2 lygiu).

V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. planuoja, organizuoja, atsako už jam pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
5.2. vertina ir atsiskaito už jam pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, veiklą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų skatinimo ir atsakomybės;
5.3. koordinuoja priskirtų konkursų į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas vykdymą, esant poreikiui vykdo bei administruoja konkursų procedūras;
5.4. analizuoja, vertina ir apibendrina informaciją apie konkursų į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas procesą, jo rezultatus, kokybę ir efektyvumą bei esant poreikiui tobulina konkursų procesų aprašymus;
5.5. koordinuoja nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais vykdomų konkursų įgyvendinimą;
5.6. koordinuoja pretendentų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankų procedūras;
5.7. koordinuoja valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose procedūras;
5.8. koordinuoja pareigybių, į kurias skelbiami konkursai, aprašymų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą;
5.9. dalyvauja konkursų komisijų darbe komisijos pirmininko ar nario teisėmis;
5.10. koordinuoja pretendentų pritraukimo į valstybės tarnybą priemonių įgyvendinimą;
5.11. nagrinėja asmenų prašymus dėl konkursų ar kitais Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo klausimais pagal Skyriaus kompetenciją ir teikia išvadas;
5.12. analizuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų sričių patirtį ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų taikymo ir tobulinimo Skyriaus vedėjui;
5.13. pagal Skyriaus kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir metodinę pagalbą komisijos nariams;
5.14. pagal kompetenciją atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimui – Departamentui valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
5.15. Skyriaus vedėjo pavedimu padeda jam organizuoti Skyriaus veiklą;
5.16. laikinai nesant Skyriaus vedėjo ir Skyriaus patarėjo, kuruojančio statuso atkūrimo ir pretendentų rezervo bei užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo, priimant į valstybės tarnautojo pareigas, sritis, vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
5.17. vykdo kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
Telefonas: 8 5 2196813
El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.