Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnyba Vyriausias slaugytojas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,9 iki 8,3).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72291
Skelbimo data: 2021-07-20
Skelbimas galioja iki: 2021-08-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Macikų socialinės globos namai
Konkursą organizuojanti įstaiga: Macikų socialinės globos namai
Pareigos: Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnyba Vyriausias slaugytojas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,9 iki 8,3).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Macikų socialinės globos namai, biudžetinė įstaiga, 190796943, Vilties g. 2, Macikų k., Šilutės r. sav. Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis). Galimas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalas 7,9 - 8,3. Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

personalo administratorė Laimutė Girgždienė, tel. 8-441-56572, el.p. laimute.girgzdiene@macikaigloba.lt
Pareigybės aprašymas:

VYRIAUSIOJO SLAUGYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnyba – vyriausias slaugytojas yra priskiriamas struktūrinių padalinių vadovų grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti medicininį ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją;

2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros ir slaugos srityje;

2.3. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, medicinos normomis, socialinės globos namų direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros organizavimą, įstaigos nuostatais ir kitais vidaus teisės aktais, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu;

2.4. išmanyti asmens sveikatos priežiūros ir slaugos politiką bei slaugos vadybą;

2.5. suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, svarbą;

2.6. gebėti numatyti ir nurodyti kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą asmens sveikatos priežiūros ir slaugos darbą;

2.7. gebėti rengti ir įgyvendinti sveikatos priežiūros planus, vertinti veiklos efektyvumą, bendrauti su neįgaliaisiais;

2.8. gebėti bendradarbiauti ir dirbti komandoje, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;

2.9. išmanyti profesinės etikos reikalavimus;

2.10. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice paketų teksto dokumentų redagavimo, elektroninių lentelių ir pateikčių kūrimo programomis, IMAP ir POP pašto programomis, įvairiomis interneto naršyklėmis (Internet Explorer, Microsoft Edge ir kt.);

2.11. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;

2.12. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;

2.13. išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

3.1. vadovauja ir organizuoja Asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybos (toliau- Tarnyba) darbuotojų darbą, sudaro jų darbo ir atostogų grafikus ir veda darbo laiko apskaitą;

3.2. rengia tvarkų aprašų, taisyklių, įsakymų, reikalingų tarnybos funkcijoms vykdyti ir gyventojų sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų teikimui užtikrinti projektus;

3.3. kontroliuoja Tarnybos darbuotojų darbinę veiklą, darbo drausmę, užduočių, pareigų vykdymą;

3.4. kontroliuoja higienos normų reikalavimų vykdymą Tarnybos darbuotojų veiklos vykdymo patalpose;

3.5. organizuoja ir praveda Tarnybos darbuotojų pasitarimus;

3.6. dirba savarankiškai bendradarbiaujant su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais, socialinės globos tarnyba, taikant komandinio darbo metodą;

3.7. savo kompetencijos ribose nagrinėja gyventojų asmens sveikatos priežiūros ir slaugos problemas, numato jų sprendimo būdus, šalina problemas sukeliančias priežastis;

3.8. organizuoja Tarnybos darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

3.9. laikosi profesinės etikos principų;

3.10. organizuoja pirmosios medicinos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus įstaigos darbuotojams;

3.11. paskiria slaugytojus, slaugytojų padėjėjus palydėti globos namų gyventojus konsultacijoms į poliklinikas, ligonines;

3.12. pildo globos namų gyventojų atvykimo – išvykimo registrą, praneša apie gyventojų judėjimą maisto paruošimo ir buhalterinės apskaitos tarnyboms;

3.13. kontroliuoja, kad globos namų gyventojai nepraleistų medicininių pažymų nustatymo terminų, organizuoja gyventojų darbingumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymą (seka terminus, sudaro sąrašus dėl darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių peržiūrėjimo, organizuoja dokumentų paruošimą), siunčia suruoštus dokumentus į NDN tarnybą;

3.14. planuoja ortopedinės avalynės ir techninės pagalbos priemonių poreikį globos namų gyventojams;

3.15. kontroliuoja, kad turima medicinos technikos įranga ir aparatūra, slaugai reikalingas inventorius būtų racionaliai naudojamas ir saugomas ir laiku atliekama inventoriaus patikra;

3.16. organizuoja medicininių atliekų surinkimą ir išvežimą, vykdo medicininių atliekų apskaitą;

3.17. vadovaudamasis globos namų patvirtintu viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir vidaus kontrolės ir tvarkos aprašu planuoja prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo poreikį, teikia pirkimų paraiškas;

3.18. užtikrina racionalų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į globos namų gyventojo poreikius;

3.19. kontroliuoja sudarytų sutarčių susijusių su Tarnybos veikla, vykdymą;

3.20. vykdo išduotų naudojimui materialinių vertybių apskaitą ir kontrolę;

3.21. užtikrina Tarnybos veiklos sąnaudas ir (ar) mokėtinas sumas pagrindžiančių apskaitos dokumentų teisėtumą;

3.22. kasmet ruošia Tarnybos darbo planą, organizuoja jo įgyvendinimą bei koregavimą, įvertina darbų efektyvumą;

3.23. dalyvauja naujų gyventojų apgyvendinime įstaigoje, tikrina reikiamą dokumentaciją;

3.24. koordinuoja gyventojų sveikatos bylų pildymą ir atlieka jų vertinimą;

3.25. bendrauja su gyventojų giminaičiais;

3.26. mirus gyventojui organizuoja medicininio mirties liudijimo išrašymą;

3.27. ruošia ataskaitas, teikia statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;

3.28. kontroliuoja ir įgyvendina infekcijų, pandemijų kontrolės reikalavimų laikymąsi globos namuose, stebi globos namų epidemiologinę būklę;

3.29. bendradarbiauja su Neįgaliųjų reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, periodiškai teikia informaciją apie atvykusius/ išvykusius/ mirusius gyventojus;

3.30. bendradarbiauja darbo klausimais su įstaigos darbuotojais, su savivaldybėmis, globos bei gydymo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, socialinės globos ir sveikatos institucijomis – paslaugų teikimo klausimais;

3.31. kontroliuoja savalaikius globos namų darbuotojų periodinius sveikatos patikrinimus, užtikrina darbuotojų medicininių knygelių saugojimą;

3.32. organizuoja licencijų, leidimų, higieninių pasų ir kitų dokumentų, kurie teisės aktų reikalavimų nustatyta tvarka yra reikalingi įstaigai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gavimą, keitimą, pratęsimą, tikslinimą ir t.t.;

3.33. pagal globos namų direktoriaus patvirtintą tvarką parengia Tarnybos darbuotojų metines veiklos užduotis ir atlieka jų vertinimą;

3.34. pagal Tarnybai priskirtus veiklos procesus atlieka rizikos veiksnių nustatymą, jų įvertinimą ir numatytų rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą;

3.35. atlieka asmens sveikatos priežiūros ir slaugos teikiamų paslaugų įsivertinimą (pvz. gyventojų apklausos, anketavimai ir t.t.);

3.36. saugo dokumentus ir registrus ir pagal reikalavimus sutvarko juos perdavimui į archyvą;

3.37. teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl darbo organizavimo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimo;

3.38. laikosi konfidencialumo, informaciją apie gyventojo sveikatą teikia tik teisės aktų nustatyta tvarka, to reikalauja iš Tarnybos darbuotojų;

3.39. tobulina profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka, ir perteikia kitiems globos namų darbuotojams naują informaciją asmens sveikatos, slaugos klausimais;

3.40. tinkamai ir laiku vykdo šios pareigybės aprašyme bei įstaigos vidaus teisės aktuose numatytas pareigas, taip pat kitas teisėtas įstaigos direktoriaus bei tiesioginio vadovo pavestas užduotis.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 441 56571
El. paštas: laimute.girgzdiene@macikaigloba.lt
Adresas: Šilutės r. sav. Macikų k. Vilties g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.