Architektūros ir urbanistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41641
Skelbimo data: 2019-06-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Architektūros ir urbanistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:


PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2018-02-27

įsakymu Nr. PA-28-(10.1)

architektūros ir URBANISTIKOS skyriaus VYRIAUSIOJO SPECIALISTO pareigybės aprašymas

I. Pareigybės charakteristika

  1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytoms Savivaldybės bei Skyriaus nuostatuose numatytoms funkcijoms bei uždaviniams įgyvendinti: geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos klausimams spręsti; geodezinei ir topografinei veiklai savivaldybės teritorijoje prižiūrėti; duomenims, kurie reikalingi baziniams ir specialiesiems žemėlapiams sudaryti bei atnaujinti, įgaliotai institucijai teikti; statinių ir įrenginių žymėjimo vietovėje priežiūrai; Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimams nustatyti.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis - geodezija ir kartografija, teritorijų planavimas, žemėtvarka, statyba.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities matavimų, aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos ar žemėtvarkos krypčių išsilavinimą.

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, geodeziją ir kartografiją, statybą, teritorijų planavimą, žemėtvarką;

4.3. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, gerai dirbti AutoCAD ir geografinėse informacinėse sistemose (GIS) orientuotomis kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;

4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;

4.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB4S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. sprendžia geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos klausimus;

5.2. tikrina ir derina topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus informacinėse sistemose;

5.3. tvarko geodezinių punktų apskaitą, organizuoja jų apsaugą, periodinį atnaujinimą ir parametrų tikslinimą;

5.4. tvarko savivaldybės turtą, kurį sudaro geodezinio tinklo sudarymo ir atnaujinimo medžiaga, visų mastelių, pagal įvairias koordinačių sistemas sudaryti analoginiai ir skaitmeniniai topografiniai planai;

5.5. teikia vartotojams geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą bei georeferencinius duomenis;

5.6. nustatyta tvarka dirba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (toliau – ŽPDRIS);

5.7. nagrinėja pateiktus prašymus Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti urbanizuotose teritorijose ir juos registruoja Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);

5.8. nustato Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;

5.9. konsultuoja piliečius geodezijos ir žemėtvarkos klausimais;

5.10. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB4S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_____________________________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Data
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2719293
El. paštas: Ingrida Čepėnienė, VTD prie VRM Atrankų sk. personalo atrankos spec., ingrida.cepeniene@vpgt.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.