Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Apskaitos specialistas (buhalteris)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 76276
Skelbimo data: 2022-01-10
Skelbimas galioja iki: 2022-01-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Apskaitos specialistas (buhalteris)
Pareiginės algos koeficientas: 7.30
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,321.30
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. turėti buhalterinį, apskaitos, ekonominį, finansinį, matematinį, verslo studijų krypties išsilavinimą arba ne mažesnę nei 2 metų profesinio darbo patirtį finansų valdymo ir (arba) apskaitos srityse;
 3. išmanyti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansų kontrolę, mokesčių administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir informacijos teikimą;
 4. mokėti dirbti" Microsoft Office" programiniu paketu. Mokėjimas dirbti FVAS " Biudžetas vs" ir VSAKIS būtų privalumas;
 5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Apskaitos specialistas vykdo šias funkcijas:

 1. tvarko priskirtų viešojo sektoriaus įstaigų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą, reikalavimus;
 2. rengia finansavimo paraiškas, tvarko išlaidų apskaitą pagal programas, priemones, valstybės funkcijas ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
 3. tvarko ilgalaikio turto , atsargų, mokėtinų ir gautinų sumų, pajamų lėšų apskaitą bei sudaro apskaitos registrus;
 4. rengia banko mokėjimo nurodymus, tikrina banko sąskaitų likučius, registruoja bankų išrašų informaciją apskaitoje:
 5. tvarko vykdomų projektų apskaitą bei rengia projektų finansines ataskaitas;
 6. tvarko valstybinių mokesčių apskaitą, rengia ir teikia mokesčių deklaracijas;
 7. užtikrina buhalterinės apskaitos informacijos teikimą, ataskaitų rengimą sutartyje su Užsakovu numatytais terminais;
 8. užtikrina finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą ir savalaikį sudarymą bei pateikimą Kauno miesto savivaldybei;
 9. atlieka įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojo funkcijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
 10. kaupia, analizuoja ir teikia buhalterinės apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus įstaigoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Lietuvos statistikos departamentui, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, auditoriams, kitoms valstybės institucijoms;
 11. atlieka kitas pareiginiuose nuostatuose numatytas funkcijas .
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +37068565431
El. paštas: info@kba.lt
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. T. Masiulio g. 10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.