Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56008
Skelbimo data: 2023-05-10
Skelbimas galioja iki: 2023-05-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.30
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,729.80
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Išsamesnė informacija Personalo skyriuje: patarėja Edita Mockienė, el. p. edita.mockiene@klaipeda.lt arba tel. (8 46) 396085.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. finansų valdymas;
4.2. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Administracinių paslaugų apskaitos srityje teikimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Finansinės apskaitos vykdymas pagal priskirtą sritį;
6.2. Sprendimų įgyvendinimas pagal priskirtą sritį.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
12. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų duomenų registravimą apskaitos registruose.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
14. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
15. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
16. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
18. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
19. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Nagrinėja asmenų prašymus dėl mokesčių, įmokų, rinkliavų permokų, priima sprendimus dėl jų grąžinimo. Vykdo permokų grąžinimus. Sprendžia dėl užskaitų, vykdo jas.
22. Rengia pažymas pagal Apskaitos skyriaus vykdomas administracines paslaugas.
23. Vadovaujantis viešojo sektoriaus subjektų apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais vykdo priskirtos srities finansinę apskaitą. Sudaro apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį.
24. Pagal savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisykles vykdo einamąją finansų kontrolę.
25. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – apskaita (arba);
26.3. studijų kryptis – finansai (arba);
26.4. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
26.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.6. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
26.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
27.2. organizuotumas - 3 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
27.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
27.5. komunikacija - 4 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
29. Profesinė kompetencija:
29.1. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Indrė Adomaitė
Telefonas: +37052196814; +37067289351
El. paštas: indre.adomaite@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.