Apskaitos skyriaus buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 66283
Skelbimo data: 2020-08-28
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybės įmonė Turto bankas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Apskaitos skyriaus buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • tvarko turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų (lėšų, prekių ir materialinių vertybių, atsiskaitymų su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais ir pirkėjais) Turto banko buhalterinę apskaitą;
 • kiekvieną dieną registruoja banko operacijas apskaitos registruose nurodydamas teisingus įplaukų, išlaidų sąmatos straipsnius. Paruošia kitiems pinigų gavėjams mokėjimo pavedimus pagal pateiktus dokumentus apmokėjimui;
 • išrašo PVM sąskaitas-faktūras, sąskaitas-faktūras ir išankstines sąskaitas;
 • išrašo PVM sąskaitas - faktūras už nuomą, komunalines paslaugas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 darbo dienos. PVM sąskaitas-faktūras gavėjams išrašo tik pagal administruojančio skyriaus pateiktus dokumentus bei nuomos, panaudos sutartis. PVM sąskaitos faktūros išrašomos iki nuomos, panaudos sutarčių nutraukimo dienos, PVM sąskaitose-faktūrose turi būti nurodyti visi privalomi rekvizitai;
 • nuolat kontroliuoja nuomos, komunalinių paslaugų skolas, laiku informuoja Skyriaus vadovą ir Departamento direktorių apie skolininkus. Betarpiškai bendrauja su klientais dėl PVM sąskaitų faktūrų pateikimo;
 • teisingai skaičiuoja delspinigius už nuomą bei komunalines paslaugas, išrašo delspinigių sąskaitas faktūras, delspinigius laiku įregistruoti užbalansinėje apskaitoje. Sudaro delspinigių užbalansinės apskaitos registrus. Atvaizduotus delspinigius sutikrina su teismo sprendimais;
 • rengia suvestines apie abejotinų skolų būklę, laiku informuoti Skyriaus vadovą ir Departamento direktorių apie abejotinų skolų būklę;
 • tikrina gaunamų dokumentų įforminimo teisingumą juos vizuodamas;
 • rengia, kaupia ir sistemina apskaitos duomenis duomenų bazėje bei laiko (saugo) duomenis kompiuterinėse laikmenose;
 • užtikrina teisingos informacijos apie Turto banko turtą, nuosavybės struktūrą bei finansinę būklę ir Turto banko veiklos rezultatus, pinigų srautus ir nuosavo kapitalo pasikeitimus teikimą išoriniams bei vidiniams Turto banko informacijos vartotojams;
 • apskaitos sistemoje registruodamas operacijas priskiria teisingas, operacijos turinį atitinkančias dimensijos;
 • apskaitos registruose visus įrašus atlieka tik turėdamas pirminius apskaitos dokumentus, kurie privalo turėti juridinę galią.
 • rengia pirmines dokumentų formas, naudojamas registruoti ūkines operacijas, vidaus buhalterinių ataskaitų dokumentų formas, dalyvauja nustatant pagrindinius apskaitos tvarkymo būdus ir metodus;
 • rengia mėnesines banko likučio mokesčio skaidymo ataskaitas;
 • rengia mėnesines valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ataskaitas ir teikia jas turto valdytojams ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai pagal nustatytus terminus;
 • iki 19 d. mėnesiui pasibaigus sutikrina pardavimo pridėtinės vertės mokesčio, pardavimų operacijų apskaitos registrus;
 • ruošia ir dalyvauja diegiant pažangias buhalterinės apskaitos formas ir metodus, pagrįstus šiuolaikinėmis skaičiavimo technikos priemonėmis;
 • dalyvauja inventorizuojant turtą, pinigines lėšas, atsiskaitymus ir mokėjimo įsipareigojimus bei sutikrina inventorizacijos aprašus su buhalterinės apskaitos duomenimis;
 • tvarko atsiskaitymų paslaugų gavėjais apskaitą, tikrina sąskaitų-faktūrų ir kitų dokumentų juridinę galią bei teisingai įregistruoja apskaitos registruose nurodydamas pajamų ir sąnaudų straipsnius. Kontroliuoja, kad visos paslaugos būtų atliekamos pagal sutartis. Kontroliuoja paslaugų gavėjų skolų likučius, paruošia skolų suderinimo aktus;
 • kontroliuoja, kad vykdomos ir jam žinomos operacijos būtų teisėtos, tiksliai ir laiku fiksuojamos;
 • dalyvauja inventorizuojant turtą, pinigines lėšas, atsiskaitymus ir mokėjimo įsipareigojimus bei sutikrina inventorizacijos aprašus su buhalterinės apskaitos duomenimis;
 • nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Buhalteriui išnagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus;
 • saugo su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
 • periodiškai atsiskaito Skyriaus vadovui už Buhalteriui pavestų užduočių vykdymą;
 • atstovauja Turto banką organizuojamuose įvairių komisijų, darbo grupių veikloje, įvairaus lygio pasitarimuose Turto banko generalinio direktoriaus, Departamento direktoriaus, Skyriaus vadovo pavedimu;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vadovo nurodymu vykdo kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis ar jam prilygintas buhalterinės apskaitos ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Kandidato privalumai:

 • darbo patirtis dirbant su Labbis sistema;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu)
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).
Informacija apie įstaigą: Bazinis darbo užmokestis nuo 1225 Eur (bruto)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 278 0900
El. paštas: info@turtas.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.