Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius vyriausiasis specialistas Koef. 7.10

Skelbimo nr.: 8500
Skelbimo data: 2019-07-03
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Pareigos: Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius vyriausiasis specialistas Koef. 7.10
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2018-12-21 įsakymu Nr. P-557

APSKAITOS, PAVELDOTVARKOS PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) rengti Lietuvos Respublikos paveldosaugos norminių teisės aktų sistemą, vykdant nacionalinę kultūros paveldo apsaugos politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) specialiosios veiklos sritis yra nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, teritorijų planavimą, statybą;
4.3. mokėti skaityti brėžinius ir analizuoti dokumentus, susijusius su kultūros paveldo tvarkybos, teritorijų planavimo bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo veikla, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
4.4. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti;
4.5. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. inicijuoja teisės aktų projektų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, rengimą, juos rengia ar dalyvauja juos rengiant ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
5.2. rengia ar dalyvauja rengiant išvadas dėl Departamento struktūrinių padalinių parengtų ar iš kitų institucijų pateiktų pareikšti nuomonei susijusių su kultūros paveldo apsauga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ar Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, tarptautinių sutarčių bei jų pakeitimų projektų;
5.3. analizuoja susijusių su kultūros paveldo apsauga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ar Departamento direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, tarptautinių sutarčių bei jų pakeitimų projektus, dėl šių pakeitimų teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
5.4. ne rečiau, kaip kas penkeri metai nuo įsigaliojimo dienos peržiūri paveldo tvarkybos reglamentus, organizuoja jų pakeitimo projektų parengimą, tikrina parengtus projektus ir teikia Skyriaus vedėjui;
5.5. teikia metodinę pagalbą, susijusią su kultūros paveldo apsauga, Departamento struktūriniams padaliniams, Departamento direktoriaus sudarytoms darbo grupėms bei komisijoms, kitiems Departamento direktoriaus pavedimų vykdytojams, apskrities viršininko administracijoms, savivaldybių paveldosaugos padaliniams, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenis;
5.6. pagal kompetenciją nagrinėja ar dalyvauja nagrinėjant kultūros paveldo objektų valdytojų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų skundus ir prašymus, rengia ar dalyvauja rengiant atsakymų projektus;
5.7. dalyvauja Departamento direktoriaus sudaromose komisijose ar darbo grupėse;
7.8. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus inicijuoti kultūros vertybių įregistravimą Kultūros vertybių registre bei siūlymus inicijuoti skelbti kultūros paveldo objektus valstybės ar savivaldybių saugomais;
5.9. pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos, dalyvauja ją rengiant, organizuoja ir kontroliuoja šios programos vykdymą;
5.10. nustatyta tvarka dalyvauja komisijose nustatant sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdą ir nuostolių dydį;
5.11. pagal kompetenciją kaupia, tvarko ir sistemina duomenis apie paveldotvarką ir juos perduoda šiuos duomenis kaupiančiam Skyriaus specialistui;
5.12. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Departamento darbuotojui, atsakingam už Departamento interneto svetainės tvarkymą;
5.13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant procesinius ir kitus dokumentus teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms;
5.14. Departamento direktoriui įgaliojus atstovauja Departamentui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
5.15. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kultūros ministerijos, apskričių viršininkų administracijų ar savivaldybių bei kitų institucijų ar visuomeninių organizacijų rengiamuose pasitarimuose ar sudaromose komisijose bei darbo grupėse kultūros paveldo apsaugos klausimais;
5.16. Skyriaus vedėjo pavedimu vizuoja Departamento rengiamų teisės aktų, sutarčių ir raštų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus;
5.17. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais;
5.18. pagal kompetenciją rengia viešiems pirkimams atlikti reikalingų dokumentų projektus;
5.19. dalyvauja įgyvendinant Departamento tarptautinį bendradarbiavimą, koordinuojant Departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriui;
5.20. pagal kompetenciją bendradarbiauja su žiniasklaida, koordinuojant Departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriui;
5.21. formuoja savo kompetencijos klausimais bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas Departamento archyvui;
5.22. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui savo metinius veiklos planus bei pusmetines ir metines veiklos ataskaitas;
5.23. pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus organizaciniais ir kitais skyriaus veiklos klausimais;
5.24. gauna informaciją, kurios reikia skyriaus funkcijoms atlikti, iš kitų Departamento struktūrinių padalinių;
5.25. vykdo kitus, su Skyriaus ir Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
________________________
Susipažinau:

______________________________________
(vardas ir pavardė)
______________________________________
(parašas)
______________________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Renatas Sriubas, Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas, el. p. renatas.sriubas@vtd.lt, tel. (8 5) 219 6821.
Telefonas: (85) 272-40-43
El. paštas: aukse.balsiene@kpd.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.