Sekmadienis, rugpjūčio 09 d.

Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius Vyriausiasis specialistas, 8,1 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42695
Skelbimo data: 2019-10-24
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Pareigos: Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius Vyriausiasis specialistas, 8,1 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. P- 577 (2019 m. liepos 1 d.
įsakymo Nr. P- 287 redakcija)

APSKAITOS, PAVELDOTVARKOS PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) archeologinio paveldo apsaugą, vykdant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos nacionalinę politiką.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities funkcijas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje.

IV. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį archeologijos arba istorijos, arba paveldo studijų krypčių išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį archeologijos, istorijos, paveldo studijų krypčių taikymo srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, kultūros vertybių apsaugą, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros paveldo apsaugą;
4.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje;
4.5. gerai mokėti raštvedybos taisykles, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia siūlymus dėl Departamento veiklos planuose numatytų archeologinio paveldo apsaugos priemonių projektų;
5.2. pagal kompetenciją nagrinėja kultūros paveldo objektų valdytojų, piliečių ar kitų asmenų skundus ir prašymus, susijusius su Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – Komisija) veikla;
5.3. teikia metodinę pagalbą kitiems Departamento struktūriniams padaliniams dėl nekilnojamojo kultūros paveldo archeologinių tyrimų;
5.4. teikia metodinę pagalbą savivaldybių paveldosaugos padaliniams ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms, organizuojančioms nekilnojamojo kultūros paveldo archeologinius tyrimus;
5.5. vykdo Komisijos sekretoriaus funkcijas:
5.5.1. sudaro posėdžių darbotvarkes, rengia medžiagą Komisijos posėdžiams, juos protokoluoja;.
5.5.2. tikrina ir Komisijos svarstymui pateikia archeologinių tyrimų projektus, ataskaitas, pažymas;
5.5.3. tvarko apmokėjimo už Komisijos darbą dokumentaciją;
5.5.4. pagal kompetenciją formuoja ir kaupia rašytinėje ir elektroninėje formoje savo ir Komisijos dokumentus pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą;
5.5.5. vykdo kitas funkcijas, numatytas Mokslinės archeologijos komisijos nuostatuose;
5.7. pagal kompetenciją kaupia, tvarko, sistemina, saugo informaciją apie archeologinį paveldą;
5.8. pagal kompetenciją renka ir teikia su Komisijos veikla ir archeologiniu paveldu susijusius dokumentus Departamento struktūriniams padaliniams, teismams, administracinių ginčų komisijoms, kitoms teisėsaugos bei valstybės ir savivaldybių institucijoms;
5.9. pagal kompetenciją teikia Departamento struktūriniams padaliniams informaciją apie kultūros paveldo objektus;
5.10. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
5.11. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su archeologinio paveldo apsauga, tyrimais ir apskaita projektus;
5.13. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
5.14. Departamento direktoriui įgaliojus pagal kompetenciją atstovauja Departamentui teismuose, administracinių ginčų komisijose ir kitose teisėsaugos institucijose;
5.14. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui savo metinius veiklos planus ir pusmetines ir metines veiklos ataskaitas;
5.15. vykdo kitus, su Skyriaus ir Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Susipažinau: _____________________________
(parašas)
___________________________
(vardas ir pavardė)
____________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 71 37
El. paštas: Miglė Noreikaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, migle.noreikaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.