Apskaitos padalinio vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73566
Skelbimo data: 2021-09-15
Skelbimas galioja iki: 2021-09-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos rajono švietimo centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Apskaitos padalinio vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Gargždai
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

KLAIPĖDOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO CENTRALIZUOTOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra struktūrinio padalinio vadovas.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus finansų arba buhalterinės apskaitos srityje;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, savivaldybės finansų valdymą ir administravimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, viešojo sektoriaus atskaitomybę, dokumentų valdymą;

3.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus darbinę veiklą;

3.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą pagal patvirtintus nuostatus, paskirsto užduotis ir pavedimus darbuotojams, kontroliuoja užduočių ir pavedimų vykdymą, atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

4.2. organizuoja biudžetinių įstaigų turto (ilgalaikio materialaus, nematerialaus, biologinio, finansinio, atsargų, gautinų sumų, piniginių lėšų ir kt.), įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų buhalterinės apskaitos tvarkymą centralizuotai pagal kiekvieną biudžetinę įstaigą, jų vykdomas programas, lėšų šaltinius, valstybines funkcijas, laikydamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų ir kitų teisės aktų nuostatų;

4.3. užtikrina biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių pagal sąskaitų duomenis ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingą sudarymą bei pateikimą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir ekonomikos skyriui ir biudžetinių įstaigų vadovams teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

4.4. kontroliuoja ir užtikrina tinkamą biudžetinių įstaigų lėšų planavimą,

4.5. organizuoja biudžetinių įstaigų pateiktų dokumentų, susijusių su buhalterinės apskaitos tvarkymu, priėmimą nustatyta tvarka;

4.6. užtikrina buhalterinės apskaitos duomenų ir kitos su buhalterine apskaita susijusios informacijos pateikimą biudžetinių įstaigų vadovams, kitoms kontroliuojančioms institucijoms;

4.7. kontroliuoja ir užtikrina tinkamą ir savalaikį darbo užmokesčio mokėjimą, mokesčių, socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokų ir kitų privalomų mokėjimų vykdymą mokesčių ar socialinio draudimo administratoriams, biudžetinių įstaigų darbuotojams, tinkamą ir savalaikį atsiskaitymą laiku su tiekėjais;

4.8. teikia biudžetinių įstaigų vadovams pasiūlymus, patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, racionalaus materialinių, darbo ir finansinių išteklių naudojimo klausimais;

4.9. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę ir užtikrina kitų buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartyje nustatytų finansų kontrolės funkcijų vykdymą;

4.10. pasirašo sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus skyriaus parengtus dokumentus;

4.11. tvirtina antru parašu biudžetinių įstaigų mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti;

4.12. užtikrina, kad laiku ir teisingai būtų pateikti tarpusavio operacijų, eliminavimo informacijos, finansinių ataskaitų ir aiškinamojo rašto lentelių duomenys Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje;

4.13. užtikrina metodinės pagalbos teikimą biudžetinių įstaigų vadovams, darbuotojams, skyriaus darbuotojams finansų kontrolės, biudžeto ir kitų lėšų naudojimo, buhalterinės apskaitos, atsiskaitymų klausimais;

4.14. rengia ir teikia biudžetinių įstaigų vadovams nurodymus dėl dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimų;

4.15. inicijuoja pasitarimus biudžetinių įstaigų asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;

4.16. rengia skyriaus nuostatus, skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

4.17. vertina skyriaus darbuotojų veiklą ir įstatymų nustatyta tvarka teikia išvadas bei pasiūlymus dėl skatinimo, priedų, priemokų skyrimo, kintamosios dalies nustatymo;

4.18. pagal kompetenciją analizuoja darbuotojų poreikį efektyviam skyriui priskirtų funkcijų vykdymui ir teikia siūlymus bei dalyvauja formuojant skyriaus personalo sudėtį;

4.19. inicijuoja ir teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų mokymosi bei kvalifikacijos kėlimo;

4.20. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

4.21. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos direktoriaus pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų įgyvendinti įstaigos uždaviniai.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 864645
El. paštas:
Adresas: Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Kvietinių g. 30
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.