Apskaitos ir metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (Pastoviosios dalies koeficientas 8,62-9,5)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65325
Skelbimo data: 2020-06-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Apskaitos ir metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (Pastoviosios dalies koeficientas 8,62-9,5)
Pareiginės algos koeficientas: 8.62
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. P1-53

APSKAITOS IR METODOLOGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) Apskaitos ir metodologijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos, finansų ar ekonomikos sričių darbo patirtį;
3.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass);
3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
3.5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, verslo apskaitos standartais, tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. rengia verslo apskaitos standartų praktinio taikymo metodines rekomendacijas ir paaiškinimus, kaip tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansines ataskaitas;
4.2. koordinuoja tarptautinių standartų vertimą audito (tarptautinių audito standartų, tarptautinio buhalterių profesionalų etikos kodekso, tarptautinio kokybės kontrolės standarto), apskaitos (tarptautinių finansinės atskaitomybės ir tarptautinių apskaitos standartų) ir vertinimo (tarptautinių vertinimo standartų, Europos vertinimo standartų) srityje;
4.3. nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, vertina užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias buhalterinės apskaitos srityje;
4.4. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl patvirtintų verslo apskaitos standartų pakeitimų, metodinių rekomendacijų ir jų projektų tobulinimo;
4.5. ruošia medžiagą Verslo apskaitos standartų komiteto posėdžiams;
4.6. dalyvauja Verslo apskaitos standartų komiteto posėdžiuose, kuriuose svarstomi verslo apskaitos standartų ir metodinių rekomendacijų projektai;
4.7. supažindina AVNT darbuotojus ir valstybės tarnautojus (toliau – darbuotojai), verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų projektų autorius su komiteto priimtais nutarimais;
4.8. teikia AVNT skyriams metodinę pagalbą apskaitos klausimais;
4.9. konsultuoja paklausėjus telefonu, raštu ir kitomis ryšio priemonėmis kaip verslo apskaitos standartai turėtų būti taikomi praktikoje;
4.10. kasmet skelbia ir atnaujina dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų dėl verslo apskaitos standartų taikymo sąrašą;
4.11. ruošia medžiagą AVNT organizuojamiems kursams ir seminarams, skaito paskaitas ir pranešimus AVNT organizuojamuose mokymuose bei renginiuose;
4.12. rengia AVNT interneto svetainėje skelbtiną informaciją, susijusią su:
4.12.1. verslo apskaitos standartais ir jų metodinėmis rekomendacijomis;
4.12.2. tarptautiniais finansinės atskaitomybės ir tarptautiniais apskaitos standartais;
4.12.3. tarptautiniais vertinimo standartais;
4.12.4. tarptautiniais audito standartais, tarptautiniu buhalterių profesionalų etikos kodeksu, tarptautiniu kokybės kontrolės standartu;
4.12.5. kitais su Skyriaus funkcijomis susijusiais leidybai ar oficialiam paskelbimui rengiamais AVNT dokumentais.
4.13. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus AVNT kompetencijai priskirtais klausimais, galiojančių teisės aktų papildymus bei pakeitimus;
4.14. teikia pasiūlymus ir išvadas dėl parengtų AVNT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektų;
4.15. bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, valstybės institucijomis aiškindamasi ir spręsdama iškilusias apskaitos problemas;
4.16. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose apskaitos sistemos tobulinimo klausimais, suderinęs su organizatoriais, rengia pranešimus;
4.17. vykdo kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Finansų ministerijos deleguotas funkcijas, susijusias su Buhalterinės apskaitos įstatymo įgyvendinimu;
4.18. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir AVNT direktoriaus pavedimus bei užduotis.

Susipažinau:

____________________________
(parašas)

____________________________
(vardas, pavardė)

____________________________
(data)
Informacija apie įstaigą: Kontaktai išsamesnei informacijai: Svajonė Alunderienė Tel. (8 5) 249 9330 El. p. svajone.slunderiene@avnt.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +37052125464
El. paštas: info@avnt.lt
Adresas: Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.