Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Apskaitos grupės vadovo pavadutojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 80357
Skelbimo data: 2022-06-13
Skelbimas galioja iki: 2022-06-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Apskaitos grupės vadovo pavadutojas
Pareiginės algos koeficientas: 9.97
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,804.57
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: Baznis darbo užmokestis nuo 1804,57 Eur iki 2063,40 Eur (bruto) priklausomai nuo turimo vadovaujamo ir profesinio darbo patirties. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.
Pareigybės aprašymas:

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. turėti ne mažesnę nei 5metų profesinio darbo patirtį finansų valdymo ir (arba) apskaitos srityse;

1.3. išmanyti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansų kontrolę, mokesčių administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir informacijos teikimą;

1.4. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, mokėti dirbti Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau - FVAS), Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacine sistema (toliau - VSAKIS), „Microsoft Office“ programiniu paketu;

1.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

1.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Grupės darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. kartu su Grupės vadovu planuoja ir organizuoja Grupės darbą, atsako už tinkamą ir savalaikį Grupei pavestų funkcijų ir uždavinių atlikimą;

2.2. padeda Grupės vadovui formuoti Grupės personalą, prižiūri ir rūpinasi pavaldžių darbuotojų kvalifikacija, žiniomis ir įgūdžiais;

2.3. prižiūri, kad Grupėje būtų laikomasi nustatytų vidaus teisės aktų, darbų saugos ir sveikatos taisyklių, atsako už jam ir Grupei priskirtų darbo priemonių tinkamą naudojimą;

2.4. tikrina Grupei priskirtų viešojo sektoriaus subjektų (toliau – Užsakovai) finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, materialinių ir finansinių išteklių racionalų ir taupų naudojimą;

2.5. tikrina finansinių operacijų teisėtumą, lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą ūkinių operacijų registravimą FVAS pagal Užsakovų pateiktus finansinius dokumentus;

2.6. vykdo Užsakovų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitos kontrolę pagal VSAFAS ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;

2.7. užtikrina Užsakovų buhalterinės apskaitos registrų formavimą už ataskaitinį laikotarpį;

2.8. tikrina apskaitos specialistų teikiamų paraiškų teisingumą ir registruoja FVAS;

2.9. pasirašo (kartu su Užsakovo vadovu) banko mokėjimo nurodymus;

2.10. pasirašo (kartu su Užsakovo vadovu) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kartu užtikrindamas, kad finansinių ataskaitų rinkinio informacija ir į VSAKIS pateiktų finansinių ataskaitų rinkinių informacija sutampa, yra patikima ir teisinga;

2.11. pagal pateiktus prašymus, nurodymus šios pareigybės kompetencijos ribose renka, tvarko, analizuoja ir teikia informaciją bei duomenis apie Užsakovus steigėjui, Centralizuotam vidaus auditui, kontrolės tarnybai, ir kitoms institucijoms;

2.12. užtikrina teisingą buhalterinės apskaitos informacijos, registrų, biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės teikimą Užsakovui, steigėjams, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Statistikos departamentui, kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms;

2.13. tvarko vieno Užsakovo buhalterinę apskaitą, kad galėtų praktiškai patarti ir pamokinti Grupės darbuotojus;

2.14. konsultuoja Užsakovus buhalterinės apskaitos klausimais;

2.15. konsultuoja, Grupės apskaitos specialistus duomenų suvedimo į apskaitos programą ir ataskaitų suvedimo į VSAKIS sistemą klausimais;

2.16. padeda Grupės vadovui organizuoti ir vykdo vidaus kontrolę pagal Įstaigos direktoriaus ir Įstaigos vyriausiojo buhalterio pavestas funkcijas;

2.17. laiku informuoja Grupės vadovą apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir finansų tvarkymą, pakeitimus ir padeda rengti pagal poreikį susijusių dokumentų projektus;

2.18. teikia pasiūlymus Grupės vadovui, Įstaigos vyriausiajam buhalteriui apskaitos politikos, sąskaitų plano, kitų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, apskaitos procedūrų keitimo, darbo organizavimo ir kitais šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais;

2.19. atstovauja Grupei priskirtų įstaigų interesus kitose institucijose šios pareigybės kompetencijos ribose;

2.20. įsipareigoja saugoti ir neatskleisti asmens duomenų ir kitą konfidencialią informaciją;

2.21.išeidamas atostogų, perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus jį pavaduosiančiam asmeniui;

2.22. atlikti kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Įstaigos direktoriaus ir Įstaigos vyriausiojo buhalterio pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais.

ATSAKOMYBĖ

3. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

3.1. tinkamą funkcijų atlikimą ir pareigų vykdymą;

3.2. dokumentų, reikalingų funkcijoms vykdyti, saugojimą;

3.3. konfidencialios informacijos saugojimą;

3.4. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, darbo tvarkos reikalavimų laikymąsi.

4. Apskaitos grupės vadovo pavaduotojas yra atsakingas už Užsakovų buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinių ataskaitų formavimą, su finansinėmis operacijomis susijusių dokumentų savalaikį ir tinkamą parengimą, atsiskaitymus (valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, bankams ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims) bei Užsakovų finansinės veiklos atitikimą galiojantiems teisės aktams.

5. Apskaitos grupės vadovo pavaduotojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja ir atsako už buhalterinių įrašų teisingumą, apskaitos dokumentuose esančių jam žinomų duomenų bei ūkinių operacijų tikrumą ir teisėtumą.

6. Apskaitos grupės vadovo pavaduotojas atsako, kad Užsakovų finansinės ir kitos ataskaitos, susijusios su apskaitos informacijos teikimu, būtų parengtos tinkamai ir laiku.

7. Apskaitos grupės vadovo pavaduotojas už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, dokumentų, reikalingų funkcijoms vykdyti, praradimą, konfidencialios informacijos atskleidimą, žalą padarytą Įstaigai, Užsakovui tyčia ar dėl aplaidaus darbo pareigų atlikimo atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +37068565431
El. paštas: info@kba.lt
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. T. Masiulio g. 10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.