Ketvirtadienis, lapkričio 26 d.

Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

Skelbimo nr.: 8562
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. AV–143


APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ATD 2-8T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Aplinkos tyrimų departamento (toliau – Departamentas) Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus valstybinio aplinkos monitoringo ir ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo srityse, rengti kokybės vadybos sistemos dokumentus pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiosiose veiklos srityse – valstybinis aplinkos monitoringas, aplinkos elementų ir išleidžiamų/išmetamų teršalų tyrimų atlikimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos krypties;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos monitoringą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
4.3. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka pavojingų teršiančių medžiagų tyrimus aplinkos elementų mėginiuose, taikant cheminius tyrimų metodus pagal valstybinio monitoringo metinius planus;
5.2. pagal kompetenciją tiria aplinkos elementų (oro, vandens, dirvožemio) užterštumą ir taršą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremalių įvykių, ekstremalių situacijų ar didelių pramoninių avarijų, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5.3. atlieka aplinkos elementų ir išleidžiamų/išmetamų teršalų tyrimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais;
5.4. pagal kompetenciją vertina laboratorijų, siekiančių gauti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, pateiktus dokumentus bei vykdo šių laboratorijų veiklos kontrolę;
5.5. pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras, instrukcijas ir kitą dokumentaciją standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų įgyvendinimui;
5.6. užtikrina atliekamų tyrimų/matavimų kokybę, vykdant vidinį kokybės valdymą ir dalyvaujant tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose;
5.7. teisės aktų nustatyta tvarka teikia atliktų tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);
5.8. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
5.9. diegia aplinkos teršalų cheminius tyrimų metodus, atitinkančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
5.10. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis aplinkos elementų cheminių tyrimų klausimais;
5.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
____________________


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: J. Simanynaitė-Bieliūnienė, VTD personalo atrankos spec., Jurate.SimanynaiteBieliuniene@vsat.vrm.lt, tel. (8 5) 2719395, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: (8 5) 210 7337
El. paštas: daiva.pockeviciute@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.