Aplinkos kokybės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43753
Skelbimo data: 2020-02-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos kokybės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. vasario 4 d.
įsakymu Nr. PAD-7

MIESTO ŪKIO DEPARTAMENTO APLINKOS KOKYBĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio departamento Aplinkos kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, inventorizaciją ir apskaitą, nagrinėti ir teikti pasiūlymus dėl želdinių tvarkymo.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – želdinių apsaugos – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį aplinkotyros, gamtinės geografijos, ekologijos arba biologijos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą;
4.3. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. nagrinėja prašymus dėl leidimų kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti želdinius išdavimo, rengia motyvuotus atsisakymus leidimo neišdavimui, vykdo želdinių atkūrimo kontrolę;
5.2. organizuoja želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazę;
5.3. rengia želdynų ir želdinių apsaugos taisykles;
5.4. organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos veiklą;
5.5. teikia pasiūlymus dėl Klaipėdos miesto savivaldybės saugomų teritorijų, gamtos objektų steigimo, apsaugos ir tvarkymo;
5.6. dalyvauja valdant valstybinius parkus;
5.7. rengia ir teikia informaciją visuomenei želdinių apsaugos ir tvarkymo klausimais, viešina išduotus leidimus dėl želdinių tvarkymo;
5.8. organizuoja ir (arba) vykdo visuomenės ekologinį švietimą;
5.9. tikrina projektus, pateiktus informacinėje sistemoje „Infostatyba“ skyriaus kompetencijos klausimais;
5.10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus;
5.11. rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus savo kompetencijos klausimais ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5.12. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikdamas nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;
5.13. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
5.14. pavedus atstovauja Savivaldybei ir skyriui įmonėse ir organizacijose, susitikimuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
6. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Susipažinau
______________________
(Parašas)
______________________
(Vardas ir pavardė)
______________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: 8 5 219 6830
El. paštas: grazina.cekolyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.