Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43479
Skelbimo data: 2020-01-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:

ANTROJO PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Agentūra) prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus pirkimus, koordinuoti Agentūrai priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) perkančiųjų organizacijų, Lietuvos kariuomenės, jos padalinių prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – viešųjų pirkimų organizavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

4.3. išmanyti ir gebėti pritaikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą KAS;
4.4. žinoti KAS struktūrą;
4.5. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;
4.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
4.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;
4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.9. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Windows“ operacine sistema, „Microsoft Office“ programomis;
4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, gauti.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vertina Skyriui priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, Skyriui priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų, Lietuvos kariuomenės, jos padalinių prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus;
5.2. rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimu, projektus;
5.3. organizuoja viešojo pirkimo komisijų veiklą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Už korupcinio pobūdžio veikas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
5.4. prireikus atlieka pirkimų planuose numatytų prekių ar paslaugų rinkos tyrimus ir renka informaciją, kurios reikia pirkimų procedūroms planuoti ir pirkimo dokumentams rengti;
5.5. teikia pagal kompetenciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms informaciją apie atliktus/atliekamus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, taip pat informaciją pagal atskirus paklausimus;
5.6. teikia Agentūros Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui teisės aktuose nustatytus duomenis apie Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimo eigą ir rezultatus;
5.7. konsultuoja KAS perkančiąsias organizacijas praktiniais viešųjų pirkimų klausimais;
5.8. koordinuoja priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją;
5.9. koordinuoja Skyriui priskirtus pirkimus per NATO ir Europos Sąjungos agentūras;
5.10. koordinuoja Skyriui priskirtus pirkimus iš kitų šalių valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų;
5.11. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.