Akreditacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42318
Skelbimo data: 2019-09-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis akreditacijos biuras
Pareigos: Akreditacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus
2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-17

AKREDITACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (pareiginės algos koeficientas – 10,5)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Akreditacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Akreditacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atitikties įvertinimo įstaigų vertinimui ir jų veiklos priežiūrai.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimas ir jų veiklos priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį fizinių, gyvybės, inžinerijos, technologijų ar sveikatos mokslų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinės veiklos, susijusios su atitikties įvertinimu bei kokybės vadyba, patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su akreditavimo, atitikties įvertinimo sistema ir Nacionalinio akreditacijos biuro (toliau – Biuras) veiklos sritimis, teisės aktų rengimo bei raštvedybos taisykles;
4.4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia norminių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių akreditavimo klausimus, projektus siekiant akreditavimo proceso plėtojimo ir tobulinimo;
5.2. dalyvauja koordinuojant atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimą ir jų veiklos priežiūrą;
5.3. pagal kompetenciją dalyvauja priimant sprendimus dėl atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo;
5.4. atlieka atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimą bei jų veiklos priežiūrą, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas akredituotų įstaigų veiklos rezultatais;
5.5. dalyvauja organizuojant ir atlieka techninių ekspertų rengimą ir jų kvalifikacijos kėlimą, kad būtų užtikrintas efektyvus atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo procesas;
5.6. pagal kompetenciją dalyvauja atitinkamų šakos akreditacijos komitetų veikloje;
5.7. įvertina ir teikia apibendrintus pasiūlymus dėl Biurui teikiamų dokumentų projektų;
5.8. rengia informaciją ir dalyvauja pasitarimuose, seminaruose ir kituose renginiuose atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo klausimais;
5.9. vykdo funkcijas, nustatytas Biuro vadybos sistemos dokumentais;
5.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Biuro strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Akreditacijos skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 219 68 26
El. paštas: Inga Bukaveckienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.