Akcizų administravimo departamento direktorius (koeficientas 14,0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42566
Skelbimo data: 2019-10-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Akcizų administravimo departamento direktorius (koeficientas 14,0) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. rugsėjo 19 d.
įsakymu Nr. VP-105

AKCIZŲ ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Akcizų administravimo departamento direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Akcizų administravimo departamento direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) Akcizų administravimo departamento (toliau – Departamento) darbą ir jam vadovauti, vykdyti Departamento užduotis ir funkcijas, kontroliuoti ir atsakyti už Departamento veiklą, užtikrinti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo, kitų, su juo susijusių, teisės aktų bei Europos Sąjungos (toliau – ES) Tarybos direktyvų, reglamentų akcizų srityje įgyvendinimą VMI prie FM, siekti, kad Lietuvoje taikomos akcizų administravimo procedūros būtų sisteminamos ir norminamos, atsižvelgiant į ES teisės reikalavimus, įgyvendinti Valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomą akcizų politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius akcizų administravimą, akcizais apmokestinamų prekių importą, eksportą, gamybą, perdirbimą, maišymą, saugojimą, gabenimą, prekybą, buhalterinę apskaitą, valstybės tarnybą, bei mokėti juos taikyti praktikoje;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos krypties arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir turėti 1 metų vadovaujamo darbo patirties;
4.4. gerai mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
4.7. turėti analitinio problemų vertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
4.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atstovauja Departamentui ir atsako už Departamento veiklą;
5.2. siekdamas tinkamai vykdyti Departamentui pavestus uždavinius ir funkcijas, rengia Departamento veiklos planus, teikia pasiūlymus dėl konkrečių užduočių įtraukimo į VMI prie FM veiklos planus;
5.3. apibendrina ir analizuoja Departamento veiklos rezultatus, nustatyta tvarka ir laiku teikia ataskaitas bei pasiūlymus dėl geresnio darbo organizavimo;
5.4. užtikrindamas Departamentui pavestų funkcijų įgyvendinimą, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Departamento darbą, paskirsto užduotis, konkrečius darbus, funkcijas ar duoda nurodymus atitinkamiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau- darbuotojai);
5.5. kontroliuoja Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo, kitų, su juo susijusių, teisės aktų, ES Tarybos direktyvų ir reglamentų akcizų srityje įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti tinkamą Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų politikos vykdymą;
5.6. Organizuoja kontrolės bei priežiūros veiksmų planavimą ir vykdymą pagal Departamento kompetenciją, siekdamas tikslingai kovoti su sukčiavimu akcizų srityje bei užtikrinti tinkamą akcizų administravimo teisės aktų taikymą ir jų laikymąsi;
5.7. organizuoja veiklos su akcizais apmokestinamomis prekėmis informacijos stebėseną, sisteminimą, galimų rizikos atvejų analizę, vertinimą ir kontrolės veiksmų inicijavimą, siekdamas didinti pažeidimų prevenciją akcizų srityje ir skatinti savanorišką akcizų mokėjimą;
5.8. koordinuoja mokestinių tyrimų, operatyvių ir teminių (akcizų) patikrinimų vykdymą bei ekspertinės Departamento darbuotojų pagalbos akcizų srityje, atlikdamas kompleksinius patikrinimus, teikimą, užtikrindamas ūkio subjektų veiklos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis, tinkamą priežiūrą ir kontrolę bei teisingą akcizų apskaičiavimą, deklaravimą ir mokėjimą pagal nustatytus terminus;
5.9. koordinuoja administracinį bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos muitine, ES valstybių narių institucijomis, atsakingomis už akcizų administravimą, įgyvendindamas Komisijos Reglamento (EB) 2073/2004 nuostatų reikalavimus Lietuvos Respublikoje bei užtikrindamas operatyvius duomenų ir informacijos mainus;
5.10. organizuoja metodinių dokumentų rengimą akcizų administravimo srityje;
5.11. siekdamas užtikrinti integruotos Akcizų informacinės sistemos (toliau – AIS) ir VMI prie FM priskirtų tarptautinių registrų (SEED, CS/MISE ir kt.) stabilų veikimą, juose registruojamų ir kaupiamų duomenų tvarkymą bei operatyvų teikimą ES valstybėms narėms ir atitiktį Komisijos Reglamente (EB) 684/2009 nustatytiems reikalavimams, pagal Departamento kompetenciją organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja AIS naudojimą, darbingumo palaikymą, tinkamą duomenų turinio administravimą, inicijuoja atnaujinimus, keitimus, veiklos procesų ir funkcionalumų tobulinimą bei plėtrą, teikia siūlymus darbo su kuruojamomis informacinėmis sistemomis gerinimui;
5.12. siekdamas kokybiškų Departamento veiklos rezultatų, nustato ir vykdo Departamento vykdomų veiklos procesų ir rezultatų kokybės vidinę kontrolę;
5.13. dalyvauja priėmimo į Departamento laisvas valstybės tarnautojų pareigybes konkursų komisijose;
5.14. vertina Departamento jam pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
5.15. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarkymą;
5.16. užtikrindamas Departamentui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą, nesančių Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas paskirsto kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams funkcijas, kurios nepaskirstytos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymuose;
5.17. nustato Departamento valstybės tarnautojų einamųjų metų planuojamas atlikti užduotis, veiklos rezultatų vertinimo rodiklius ir rizikos veiksnius;
5.18. vertina Departamento pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją, teikia VMI prie FM pasiūlymus dėl Departamento darbuotojų skatinimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo;
5.19. pagal Departamento kompetenciją organizuoja Departamento valstybės tarnautojų dalyvavimą teisės aktų projektų rengime, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo bei pastabas ir (ar) pasiūlymus parengtiems teisės aktų projektams, siekdamas užtikrinti, kad Lietuvoje taikomos akcizų administravimo procedūros būtų sisteminamos ir norminamos pagal ES teisės reikalavimus, o aplinka verslui, kurio veikla susijusi su akcizais apmokestinamomis prekėmis, Lietuvoje būtų patraukli;
5.20. vizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Departamento darbuotojų rengiamus teisės aktų, pasiūlymų, išvadų ar kitų dokumentų projektus, nurodo Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal Departamento kompetenciją priimti sprendimus bei paveda atstovauti Departamentui,
5.21. VMI prie FM vadovybės pavedimu dalyvauja kitų VMI prie FM struktūrinių ir funkcinių padalinių (sudarytų komisijų, darbo grupių, projektų) darbe, skiria Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus į sudaromus funkcinius padalinius, prireikus užtikrina jų pavadavimą;
5.22. dalyvauja ir (ar) skiria kvalifikuotus valstybės tarnautojus ir darbuotojus dalyvauti Europos Komisijos Akcizų komiteto organizuojamuose seminaruose, darbo grupėse ir mokymuose;
5.23. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, VMI prie FM vadovybės pavedimus, siekiant VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus VMI prie FM viršininko pavaduotojui.
__________________________


Susipažinau:

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 85 219 6817
El. paštas: Aiva Dirgėlienė, VTD prie VRM Personalo atrankos specialistė, aiva.dirgeliene@vtd.lt, vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.