Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas nuo 7,3)

Skelbimo nr.: 61444
Skelbimo data: 2019-11-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešųjų pirkimų tarnyba
Pareigos: Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas nuo 7,3)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1S-161(1.2)

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Skyriaus darbuotojo pareigybės grupė – specialistas.
3. Skyriaus darbuotojo pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus darbuotojo pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir atlikti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) vykdomus supaprastintus viešuosius pirkimus, Viešųjų pirkimų tarnybos turto valdymui ir priežiūrai organizuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos – viešųjų pirkimų organizavimo, turto valdymo ir priežiūros – srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu) ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti praktinio darbo viešųjų pirkimų srityje patirties;
6.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, dokumentų ir teisės aktų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą bei Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnybos) veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti;
6.4. būti nepriekaištingos reputacijos (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas);
6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, rinktis efektyvius darbo metodus, greitai priimti sprendimus, analizuoti ir apibendrinti teisinę bei kitą, su vykdomomis funkcijomis susijusią, informaciją, dirbti komandoje;
6.6. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
6.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas Skyriaus kompetencijos ribose vykdo šias funkcijas:
7.1. remdamasis Tarnybos administracijos padalinių pateikta informacija, rengia, derina, tikslina, teikia tvirtinti kiekvienų einamųjų biudžetinių metų planuojamų atlikti Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą (toliau – Planas) ir skelbia viešųjų pirkimų suvestinę (toliau – Suvestinė);
7.2. užtikrina informacijos apie Tarnybos viešuosius pirkimus paskelbimą Tarnybos interneto svetainėje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
7.3. organizuoja ir atlieka supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus Tarnybos teisės aktų nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka rengia atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus;
7.4. atlieka prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus naudodamasis CPO elektroniniu katalogu;
7.5. rengia prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių projektus ir derina juos Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka;
7.6. teikia Tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus visų per finansinius metus Tarnybos atliktų mažos vertės viešųjų pirkimų ataskaitą;
7.7. registruoja Tarnybos pirkimus, su pirkimais susijusius dokumentus (pirkimų paraiškas, tiekėjų apklausos pažymas, Plano bei sutarčių keitimus ir kt.) ir sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis;
7.8. pagal savo kompetenciją rengia ir teikia Tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, procedūrų, įvykdytų ir nutrauktų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių ir kitas ataskaitas bei kitą reikalingą informaciją;
7.9. pagal poreikį kaupia ir rengia statistinę informaciją apie Tarnyboje atliktus ir atliekamus viešuosius pirkimus;
7.10. susirašinėja su tiekėjais, rengia atsakymus į tiekėjų klausimus, prašymus, pretenzijas, skundus, užtikrina teikiamos informacijos teisingumą;
7.11. rengia atsakymų į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus projektus;
7.12. atlieka kitas Tarnybos viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, nurodytas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse;
7.13. esant poreikiui organizuoja Tarnybos darbuotojų aprūpinimą darbui būtinu inventoriumi, kanceliarinėmis prekėmis ir su tuo susijusios dokumentacijos tvarkymą;
7.14. Skyriaus kompetencijos ribose užtikrina tinkamą Tarnybos turimo turto (įrangos) priežiūrą ir remontą, viešojo pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą, Tarnybai teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, sklandų bendradarbiavimą su administracinių patalpų savininku, operatyviai sprendžia kilusias problemas;
7.15. rengia ar dalyvauja rengiant Tarnybos vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl Tarnybos vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
7.16. esant poreikiui dalyvauja komisijų, darbo grupių (įskaitant ir viešųjų pirkimų, atliekamų Tarnybai įgyvendinant ES fondų lėšomis bendrai finansuojamus projektus, klausimais) veikloje;
7.17. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Tarnybos veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
7.18. sudaro ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda jas tolimesniam saugojimui;
7.19. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;
7.20. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_____________________

Susipažinau ir sutinku:

_______________________________
(Parašas)
_______________________________
(Vardas ir pavardė)
_______________________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
Telefonas: (8~5) 2197001
El. paštas: info@vpt.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.