Administravimo skyriaus informacinių technologijų sistemų administratorius (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,5 – 1327,5 Eur neatskaičiavus mokesčių; darbo vieta Vilniuje)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69852
Skelbimo data: 2021-04-06
Konkursą inicijuojanti įstaig: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Administravimo skyriaus informacinių technologijų sistemų administratorius (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,5 – 1327,5 Eur neatskaičiavus mokesčių; darbo vieta Vilniuje)
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Administravimo skyriaus (toliau – skyrius) informacinių technologijų sistemų administratorius, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

4.3. turėti 1 metų darbo patirties informacinių technologijų srityje;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) ir kitų su Migracijos departamento veikla susijusių informacinių sistemų ir registrų (toliau – IS / registrai) kūrimo, modernizavimo, testavimo, diegimo darbuose, naujos ir (ar) modifikuotos programinės įrangos priėmimo eksploatuoti veiklose;

5.2. prižiūri ir administruoja MIGRIS ir kitus IS / registrus;

5.3. nustato ir registruoja MIGRIS ir kitų IS / registrų sutrikimų priežastis, koordinuoja / šalina sutrikimus;

5.4. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl MIGRIS ir kitų IS / registrų kūrimo ir modifikavimo;

5.5. atlieka ekspertinį programinės ar techninės įrangos įsigijimo vertinimą;

5.6. telefonu, el. paštu ar kitomis telekomunikacijos priemonėmis teikia klientams informaciją, susijusią su Migracijos departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, MIGRIS funkcionalumais;

5.7. telefonu, el. paštu ar kitais būdais konsultuoja Migracijos departamento ir kitų institucijų darbuotojus MIGRIS ir kitų IS / registrų naudojimo klausimais, teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant MIGRIS ir kitose IS / registruose esančią informaciją;

5.8. analizuoja ir apibendrina klientų, Migracijos departamento ar kitų institucijų darbuotojų dažniausiai užduodamus klausimus, skundus, problemas, susijusias su Migracijos departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, MIGRIS ar kitų IS / registrų naudojimo klausimais;

5.9. pagal kompetenciją nagrinėja klientų skundus, prašymus, pareiškimus, susijusius su Migracijos departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, rengia atsakymų, raštų projektus;

5.10. apmoko naujus Migracijos departamento darbuotojus dirbti su MIGRIS ir kitomis IS / registrais, teikia pasiūlymus dėl mokymo programų.

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Migracijos departamento veikla susijusius pavedimus.

_____________________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 271 71 12
El. paštas: info@migracija.gov.lt
Adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.