Administravimo ir planavimo skyrius Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 76257
Skelbimo data: 2022-01-10
Skelbimas galioja iki: 2022-01-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Administravimo ir planavimo skyrius Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas skelbia atranką Administravimo ir planavimo skyriaus vedėjo pareigoms eiti. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,4 - 12,2). Tikslus darbo užmokestis priklauso nuo turimo darbo stažo ir patirties atitinkamoms pareigoms eiti.
Pareigybės aprašymas:

ADMINISTRAVIMO IR PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Administravimo ir planavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra struktūrinio padalinio vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2 (pareigybės kodas – 134906). Pareigybės sudėtingumo lygis – labai sudėtinga.

II SKYRIUS

SPECIALIEJIREIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius personalo administravimo ir dokumentų valdymo klausimus, darbo santykių reguliavimą, materialinių vertybių apskaitą, nurašymą ir inventorizavimą, viešuosius pirkimus;

3.4. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

3.5. išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą;

3.6. išmanyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir mokėti jį taikyti;

3.7. išmanyti krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) valdymo principus ir struktūrą;

3.8. mokėti analizuoti ir valdyti didelį kiekį informacijos, rengti išvadas ir siūlymus;

3.9. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;

3.10. gebėti bendradarbiauti su kitų skyrių vadovais administravimo ir planavimo klausimais;

3.11. išmanyti kalbos, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.12. mokėti dirbti Microsoft Office programomis;

3.13. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;

4.2. teikia Departamento direktoriui tvirtinti:

4.2.1. Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

4.2.2. Skyriaus nuostatų projektus;

4.2.3. Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

4.2.4. Departamento darbuotojų kvalifikacijos kėlimo metinius planus;

4.3. kontroliuoja:

4.3.1. Departamento personalo administravimo funkcijų vykdymą;

4.3.2. Departamento dokumentų valdymo funkcijų vykdymą;

4.3.3. civilinės, darbų ir priešgaisrinės saugos funkcijų vykdymą Departamente;

4.3.4. tarnybinių pažymėjimų KAS profesinės karo tarnybos kariams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, išdavimą, keitimą, nurašymą, jų apskaitos vedimą ir duomenų bazės tvarkymą;

4.3.5. Departamente maketuojamų KAS leidybos plane numatytų leidinių tekstų kalbos redagavimą ir jų korektūrą;

4.3.6. Skyriaus funkcijoms atlikti sudarytų pirkimo sutarčių vykdymą;

4.3.7. kad taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojamas Skyriui priskirtas turtas;

4.4. rengia:

4.4.1. Departamento veiklos planų projektus ir jų vykdymo ataskaitas;

4.4.2. kartu su kitų skyrių vadovais analizuoja Departamento veiklos rezultatus ir rengia išvadas bei siūlymus;

4.4.3. Departamento metinės turto inventorizacijos įsakymų projektus;

4.5. Pavaldiems Skyriaus darbuotojams nustato metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius ir vertina kasmetinę darbuotojų veiklą;

4.6. Skyriui skirtas užduotis paskirsto darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;

4.7. planuoja ir pagrindžia Skyriaus pirkimus;

4.8. analizuoja lėšų poreikį Skyriaus funkcijoms atlikti;

4.9. dalyvauja viešųjų pirkimų, materialinių vertybių nurašymo, inventorizavimo ir kitų komisijų darbe;

4.10. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl Skyriaus personalo skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

4.11. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl priemokų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

4.12. užtikrina saugias Skyriaus darbuotojų darbo sąlygas;

4.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius vadovybės pavedimus.

________________________________

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 273 5687
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Totorių g. 25
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.