Šeštadienis, gruodžio 10 d.

Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 82870
Skelbimo data: 2022-09-28
Skelbimas galioja iki: 2022-10-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Administravimo ir išteklių valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,0-10,0, atsižvelgiant į turimą profesinio darbo patirtį.
Sudaroma galimybė dirbti nuotoliniu būdu.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos
viršininko 2022 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. (1.4E)1A-1098

ADMINISTRAVIMO IR IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą informatikos mokslų krypčių grupės arba inžinerijos mokslų krypčių grupės, išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų bei kompiuterių įrangos administravimo ir palaikymo, interneto svetainių priežiūros, tekstų maketavimo ir spausdinimo srityse;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį, dirbant su Microsoft Windows Server, Active Directory;
4.4. išmanyti elektroninės informacijos saugos principus ir būti susipažinęs su bendraisiais elektroninės informacijos saugos informacinėse sistemose reikalavimais;
4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų valdymą;
4.6. mokėti diegti, prižiūrėti ir naudoti informacinių technologijų priemones;
4.7. turėti patirties dirbant su Microsoft 365 programomis (SharepOint, Power Apps, Power Automate, Azure, Power BI), išmanyti Microsoft 365;
4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
4.10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Microsoft Office 365 sprendimų priežiūra, konfigūravimas ir tobulinimas; Power BI ataskaitų kūrimas;
5.2. atlieka darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos instaliavimo, priežiūros ir trikdžių šalinimo darbus, užtikrina darbo vietų kompiuterių techninės ir programinės įrangos darbą;
5.3. vykdo Tarnybos interneto ir intraneto svetainių administratoriaus funkcijas ir koordinuoja sistemų atnaujinimo darbus;
5.4. skelbia Tarnybos tinklapyje Tarnybos skyrių persiųstą paskelbimui informaciją;
5.5. koordinuoja duomenų rezervinį kopijavimą ir organizuoja duomenų atstatymą;
5.6. koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą;
5.7. dalyvauja Tarnybos vykdomuose projektuose pagal kompetenciją;
5.8. konsultuoja darbuotojus darbo su informacinių technologijų priemonėmis klausimais;
5.9. siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, atsakingus už informacinių technologijų valdymą, jiems nesant;
5.10. vykdo kitus su savo tiesioginėmis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo pavedimus.


____________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 263 92 64
El. paštas: VVKT@VVKT.LT
Adresas: Studentų g. 45A, 08107, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.