Administracinio departamento Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus patarėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 9672
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Administracinio departamento Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus patarėjas
Pareiginės algos koeficientas: 10.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
ADMINISTRACINIO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR PERSONALO SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. dokumentų valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė;
4.2. veiklos planavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Dokumentų rengimas, darbas su dokumentų valdymo sistema, kitomis informacinėmis sistemomis.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Viešųjų pirkimų organizatorių rengiamų dokumentų kontrolė;
6.2. Vadovybės darbo organizavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Koordinuoja bylų apskaitą.
10. Koordinuoja dokumentų administravimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
12. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Planuoja ir organizuoja Tarnybos vadovybės darbą, vizitus, posėdžius, komandiruotes, ir susitikimus su interesantais, organizuojant svečių iš užsienio šalių priėmimą, dalyvauja organizuojant jų vizitus, susitikimus, posėdžius ir derina darbotvarkes..
15. Rengia ir registruoja Tarnybos direktoriaus įsakymus, dalyvauja organizuojant personalo valdymą.
16. Organizuoja Tarnyboje leidžiamų teisės aktų registravimą duomenų bazėje ir paskelbimą Tarnybos tarnautojams bei oficialiuose leidiniuose..
17. Užtikrina, kad viešųjų pirkimų vykdymo procedūrose dalyvautų tik konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas pasirašę asmenys ir vykdo šių dokumentų administravimą.
18. Tikrina pirkimų organizatorių parengtus mažos vertės pirkimų dokumentus (pirkimų paraiškas, tiekėjų apklausos pažymas) ir pildo Viešųjų pirkimų apskaitos žurnalą.
19. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos sutarčių posistemėje viešina laimėjusių tiekėjų pasiūlymus ir pirkimų sutartis, sudarytas pagal pirkimų organizatorių atliktus pirkimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
20.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.4. darbo patirties sritis – personalo valdymo patirtis;
20.5. darbo patirtis srityje – 2 metai;
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų arba vokiečių;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. komunikacija - 4 lygis;
22.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
22.4. organizuotumas - 4 lygis;
22.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) – tai 2001 m. įsteigta nacionalinė elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto rinkų reguliavimo institucija pagal Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos įstatymus. RRT misija ‒ užtikrinti veiksmingą konkurenciją, investicijas, inovacijas ir patrauklių paslaugų įvairovę elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto, patikimumo užtikrinimo paslaugų srityse, taip pat viešojo sektoriaus duomenų teikimo atlyginimų pagrįstumą.
Vertinimo metodai:
Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 2717561;8 672 86093
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2021-04-16
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.