Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.

Administracija Verslo vystymo vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 81807
Skelbimo data: 2022-08-16
Skelbimas galioja iki: 2022-08-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Administracija Verslo vystymo vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) nuo 3 920 EUR iki 5 880 EUR (konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų).
Darbo vieta – Vilnius.
Dėl išsamesnės informacijos teirautis telefonu +370 5 232 9720
Pareigybės aprašymas:
VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
VERSLO VYSTYMO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos verslo vystymo vadovas yra vadovų grupės darbuotojas.
2. Verslo vystymo vadovas yra pavaldus VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Įmonė) direktoriui.
3. Pareigybės lygis (pagal Hay group metodologiją) – 18.II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį komercinių paslaugų vystymo arba komercinių veiklos procesų ir su tuo susijusių pokyčių valdymo srityse;
2.3. gebėti greitai orientuotis besikeičiančioje verslo aplinkoje;
2.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės įmonių veiklą, darbo santykius, gebėti juos taikyti praktiškai;
2.5. išmanyti efektyvius derybų principus ir gebėti juos pritaikyti praktinėje veikloje;
2.6. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.7. gebėti atlikti teisės aktų analizę, rengti analitinę medžiagą, įvertinti ir apibrėžti problemas, pateikti jų sprendimo būdus;
2.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.10. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas
3.1. siekiant kurti ilgalaikę vertę Įmonei, ieško naujų strateginių galimybių, analizuoja Lietuvos ir užsienio rinkų poreikius, atlieka šių rinkų pokyčių stebėseną, stebi jų tendencijas, analizuoja naujas rinkas, teikia siūlymus dėl verslo plėtros;
3.2. padeda Įmonės direktoriui formuoti komercinių paslaugų pardavimo verslo klientams strategiją;
3.3. rengia Įmonės komercinių paslaugų kainodaros politiką ir su ja susijusius kitus dokumentus;
3.4. sudaro Įmonės komercinių paslaugų pardavimo planus, atlieka jų stebėseną;
3.5. vysto ilgalaikius santykius su esamais ir potencialiais verslo klientais;
3.6. pagal kompetenciją analizuoja ir vertina rizikos veiksnius Įmonėje ir teikia pasiūlymus dėl tinkamo iškeltų uždavinių įgyvendinimo;
3.7. pagal kompetenciją analizuoja veiklos rezultatus ir su tuo susijusius finansinius rodiklius, teikia ataskaitas Įmonės vadovybei ir valdybai;
3.8. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis, pagal kompetenciją atstovauja Įmonę ir dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
3.9. pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja Įmonės darbuotojus;
3.10. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
3.11. vykdo kitus Įmonės direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Įmonės strateginiai tikslai ir įgyvendinti keliami uždaviniai.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt
Adresas: Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.