3-iojo išmokų skyrimo poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55394
Skelbimo data: 2023-03-17
Skelbimas galioja iki: 2023-03-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: 3-iojo išmokų skyrimo poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,767.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Siūlome:- darbą vienoje didžiausių ir moderniausių viešojo sektoriaus įstaigų Vilniuje;
- profesionalių ir draugiškų kolegų kolektyvą;
- mentoriaus pagalbą pirmaisiais darbo mėnesiais ir adaptacijos programą;
- sveikatos draudimą su galimybe pasirinkti vieną iš 6 sveikatinimo programų;
- "Vilniečio" kortelę nemokamam viešajam transportui;
- laisvą (apmokamą) dieną per mėnesį - 12 papildomų laisvadienių per metus;
- apmokamus kvalifikacijos tobulinimo kursus;
- specialius kitų įstaigų/ įmonių pasiūlymus ir nuolaidas mūsų darbuotojams.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIAUS
3-IOJO IŠMOKŲ SKYRIMO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SIS-3ISP-2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, pagalbos pinigų, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos ir jų šeimoms bei kitų socialinių išmokų, nurodytų skyriaus nuostatuose bei kituose teisės aktuose, skyrimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
Funkcijos patvirtintos 1994-07-07 „Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas“ Nr.: I-533.
11. Vykdo valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijas:socialinių išmokų ir kompensacijų, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensacijas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, skaičiavimas ir mokėjimas.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais priima ir nagrinėja asmenų elektroniniu ir kitu būdu pateiktus prašymus dėl socialinių išmokų gavimo, priima sprendimus dėl socialinių išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo, grąžinimo, išskaičiavimo arba išieškojimo ir tvirtina juos sistemoje „Parama“..
14. Tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis socialinėms išmokoms gauti socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje ir kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose..
15. Registruoja asmenis priėmimui dėl socialinių išmokų gavimo..
16. Dalyvauja skyriaus ir poskyrio susirinkimuose, savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje..
17. Bendradarbiauja su skyriaus poskyriais, savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais, skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja skyriaus interesams kitose valstybės, savivaldybių institucijose įstaigose..
18. Siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
19.3. studijų kryptis – teisė (arba);
19.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
19.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – piniginės socialinės paramos srities patirtis;
19.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
20.2. organizuotumas - 3 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
20.5. komunikacija - 4 lygis.
21. Profesinė kompetencija:
21.1. Socialinių išmokų administravimas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: +37052196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.