3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus Vyriausiasis specialistas (KPP 2014-2020) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44196
Skelbimo data: 2020-03-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus Vyriausiasis specialistas (KPP 2014-2020) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės

2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. 40P-15 redakcija)

3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei atlikti, funkcijų ir veiklų, susijusių su Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamomis kaimo plėtros programomis ir nacionaliniu kaimo tinklu įgyvendinti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – Programa) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ (toliau – LKT) įgyvendinimo koordinavimą.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros, tarptautinių reikalų koordinavimo arba komunikacijos srityje;

4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus pagal kompetenciją, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

5.2. rengia LKT įgyvendinančius teisės aktus (LKT veiksmų programą, LKT veiksmų planus, LKT narių paramos projektų įgyvendinimo taisykles, LKT darbo grupių sudėtis ir kt.), teikia ir nagrinėja kitų ministerijos struktūrinių padalinių, socialinių partnerių siūlymus dėl LKT tobulinimo;

5.3. koordinuoja LKT finansavimą: rengia LKT narių paramos projektų įgyvendinimo finansines prognozes, planuoja ir sudaro LKT sekretoriato paramos projekto biudžetą;

5.4. kaupia ir tvarko LKT įgyvendinimo statistiką, pagal kompetenciją teikia informaciją suinteresuotiems ministerijos struktūriniams padaliniams, Europos Komisijai ir Europos kaimo plėtros tinklui;

5.5. koordinuoja ministerijos įgyvendinamą LKT sekretoriato paramos projektą: rengia paraiškas ir sąmatas, mokėjimo prašymus, įgyvendinimo ataskaitas; atlieka LKT paramos projekto išankstinę finansų kontrolę (išskyrus atvejus, kai tai susiję su pirkimu, už kurį yra paskirtas atsakingu), einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų prekių ir paslaugų teikimo sutarčių įgyvendinimą;

5.6. organizuoja viešuosius pirkimus, reikalingus LKT veiklai vykdyti, koordinuoja LKT skirtų prekių ir paslaugų teikimo sutarčių įgyvendinimą; yra materialiai atsakingas už prekes perkamas iš LKT paramos projekto lėšų, jas priima ir pagal visus priešgaisrinės bei darbo saugos reikalavimus sandėliuoja, užtikrina teisingą ir savalaikę materialinių vertybių kiekinę apskaitą, pirminių priėmimo-išdavimo dokumentų užpildymo tvarką, nuolatos sutikrina medžiagų, prekių likučius su buhalterijos duomenimis, uždaro sandėlį inventorizacijai, jeigu pastebi, kad susidaro materialinių vertybių trūkumas praneša apie tai skyriaus vedėjui;

5.7. įgyvendina LKT veiklas (organizuoja renginius, darbo grupių posėdžius, gerųjų projektų pavyzdžių atrinkimą ir viešinimą, prisideda prie kitų aktualių LKT veiksmų plano priemonių įgyvendinimo), administruoja LKT interneto svetainę, vykdo įvairaus pobūdžio LKT viešinimą;

5.8. pagal kompetenciją organizuoja konsultacijas su socialiniais partneriais, siekiant užtikrinti tinkamą LKT įgyvendinimą;

5.9. prižiūri ir koordinuoja ministerijos pasirengimą dėl Bendrosios žemės ūkio politikos tinklaveikos būsimuoju programiniu laikotarpiu;

5.10. pagal kompetenciją atstovauja ES komitetuose ir darbo grupėse, tam, kad būtų atstovaujama šalies pozicija ir tinkamai įgyvendinama LKT veikla;

5.11. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

5.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

5.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: 8 5 2196809
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.