3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus Vyriausiasis specialistas (KPP 2014-2020) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44063
Skelbimo data: 2020-03-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus Vyriausiasis specialistas (KPP 2014-2020) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. vasario 17 d.

įsakymo Nr. 40P-10 redakcija)

3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei atlikti, veikloms, susijusioms su Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamų kaimo plėtros programų (toliau – Programos) įgyvendinimu, stebėsena, vertinimu, priežiūra, bei rizikos prevencija užtikrinti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – Programų stebėseną, vertinimą, priežiūrą ir rizikos prevenciją bei su tuo susijusias veiklas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką;

4.3. turėti 1 metų darbo patirties ES programų administravimo, ES reikalų koordinavimo arba ES finansinių interesų apsaugos srityse;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. analizuoja ir vertina Programas teikia pasiūlymus kaimo plėtros politikos ir strategijos įgyvendinimo klausimais, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;

5.2. dalyvauja spendžiant sistemines problemas, kylančias įgyvendinant Programų priežiūrą, ES finansinių interesų apsaugą bei rizikos prevenciją;

5.3. pagal kompetenciją koordinuoja veiksmus, susijusius su Programų auditais, rengia būtinus dokumentus, bei derina pozicijas su susijusiais ministerijos padaliniais ir (arba) institucijomis;

5.4. kaupia ir sistemiškai analizuoja informaciją apie Programose nustatomas klaidas, rengia klaidų mažinimo veiksmų planus bei informaciją apie šių planų įgyvendinimą;

5.5. pagal kompetenciją atlieka rizikos prevencijos sistemines analizes, siekiant efektyvaus Programų įgyvendinimo, bei ES finansinių interesų apsaugos;

5.6. pagal kompetenciją atlieka rizikos vertinimus, teikia su efektyviu Programų įgyvendinimu susijusias įžvalgas;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Programų ataskaitas bei atliekant su jomis susijusius vertinimus, rengia vertinimo metodikas, esant poreikiui technines specifikacijas bei kitus pirkimo dokumentus;

5.8. pagal kompetenciją užtikrina informacijos ir duomenų, būtinų skyriaus funkcijoms įgyvendinti, gavimą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

5.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, pagal kompetenciją atstovauja ES institucijose;

5.10. dalyvauja organizuojant skyriaus kompetencijai priskiriamų priežiūros komitetų sudarymą bei darbą, užtikrina pasitarimų, konferencijų, seminarų savo kompetencijos klausimais inicijavimą bei rengimą;

5.11. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

5.12. pagal kompetenciją vykdo ir kitus skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Programų stebėsena, vertinimu, priežiūra bei rizikos prevencija;

5.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: 8 5 2196809
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.