Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo "Želmenėlis" Skyriaus vedėjas

Skelbimo nr.: 59242
Skelbimo data: 2019-06-27
Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras
Pareigos: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo "Želmenėlis" Skyriaus vedėjas
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro

direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. V1-167

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO SKYRIAUS VEDĖJO (-OS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro (toliau – KVLC) skyriaus vedėjo (-os) pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę.

2. Skyriaus vedėjo (-os) pareigybės grupė – Švietimo padalinio (centro, skyriaus) vadovas.

3. Skyriaus vedėjo (-os) pareigybės lygis – A2.

4. Skyriaus vedėjo (-os) pareigybės kodas – 134503.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas (-a), einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

5.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

5.4. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, laikytis Pedagogų etikos kodekso;

5.5. mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;

5.6. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

5.7. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;

5.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

5.9. mokėti kaupti, sisteminti informaciją, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6. Skyriaus vedėjas (-a) turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikoje vykdomą švietimo politiką, teisės aktus, susijusius su jo atliekamu darbu, KVLC nuostatus, direktoriaus įsakymus, pareigybės aprašymą;

6.2. išmanyti KVLC struktūrą, veiklos sritis;

6.3. tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo, įforminimo taisykles, dokumentų tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarką;

6.4. mokėti kaupti ir sisteminti KVLC veiklos informaciją, dirbti komandoje;

6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, klubo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

6.6. tobulinti savo kvalifikaciją;

6.7. KVLC darbo tvarkos taisykles;

6.8. KVLC darbo organizavimo tvarką;

6.9. KVLC metinio, mėnesio veiklos planus, strateginį planą;

6.10. KVLC darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką;

6.11. KVLC lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo tvarką;

6.12. KVLC informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės vietoje tvarką;

6.13. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimus ir vykdymo instrukcijas;

6.14. bendrosios pagalbos iškvietimo telefono numerį;

6.15. klubo patalpų išdėstymą, evakuacijos planus, pirminių gesinimo priemonių išdėstymą;

6.16. KVLC direktoriaus, jo įgaliotų atsakingų asmenų pareigas, pavardes, telefonų numerius.

7. KVLC skyriaus vedėjas (-a) privalo vadovautis:

7.1. darbo sutartimi;

7.2. KVLC darbo tvarkos taisyklėmis;

7.3. šiuo pareigybės aprašymu.

8. KVLC skyriaus vedėjas (-a) privalo periodiškai (vieną kartą per metus) pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę.

9. Turėti pirmosios pagalbos ir privalomųjų higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus.

10. Turėti galiojančių darbo, priešgaisrinės, civilinės saugos, turizmo pažymėjimus.

11. Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

12. Gebėti organizuoti ir analizuoti darbo, ugdymo, mokymo procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas klubo veiklos organizavimo strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją darbo patirtį.

13. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių ir darbuotojų saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias, pagal KVLC nustatytą tvarką.

14. Privalumas – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


15. Šias pareigas einantis skyriaus vedėjas (-a) vykdo šias funkcijas:

15.1. formuoja klubo įvaizdį;

15.2. užtikrina klubo veiklos kokybę ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;

15.3. koordinuoja klube dirbančių darbuotojų veiklą;

15.4. užtikrina tvarką, švarą ir darbuotojų ir mokinių/lankytojų saugumą klubo patalpose;

15.5. rengia klubo darbuotojų darbo grafiką ir mokinių užsiėmimo tvarkaraštį, teikia direktoriui tvirtinti ir atlieka darbo grafiko ir užsiėmimo tvarkaraščio vykdymo kontrolę;

15.6. užtikrina klubo darbuotojų dalyvavimą KVLC susirinkimuose, posėdžiuose seminaruose;

15.7. vykdo savo veiklos analizę ir rengia metinės veiklos ataskaitą;

16. Konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių į KVLC priėmimo tvarką, teikia informaciją dėl priėmimo dokumentų pildymo ir atsako už pateiktų duomenų tikslumą;

16.1. vykdo atvykusių mokinių registro pildymo kontrolę ir apskaitą bei atsako už pateiktų duomenų tikslumą;

16.2. vykdo išvykusių mokinių tėvų prašymų pateikimo kontrolę, išvykimo formos pildymą, apskaitą ir atsako už pateiktų duomenų tikslumą;

16.3. informuoja ir konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl dokumentų pildymo, vykdo dokumentų pateikimo kontrolę ir atsako už pateiktų duomenų tikslumą;

16.4. vykdo mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įmokų už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo kontrolę ir teikia informaciją (du kartus per mėnesį) KVLC direktoriui apie padarytas įmokas, permokas, skolas ir atsako už pateiktų duomenų tikslumą.

17. Apibendrina informaciją apie KVLC klubo veiklą;

17.1. rengia ir teikia informaciją apie KVLC klubo veiklą žiniasklaidai (suderinus su KVLC direktoriumi);

17.2. teikia mokytojams metodinę pagalbą, skatina mokytojus kelti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose, projektuose, ruošti atviras pamokas, kūrybines dirbtuves;

17.3. inicijuoja ir padeda mokytojams organizuoti ir vykdyti klubo, KVLC, miesto, respublikinius, tarptautinius renginius ir projektus, mokinių dalyvavimą miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, projektuose;

17.4. rengia KVLC klubo renginių aptarimus su mokytojais, pateikiant išsamią renginių analizę;

17.5. planuoja ir vykdo mokytojų ugdymo proceso organizavimo stebėseną ir veiklos analizę;

17.6. rengia metodinę medžiagą apie KVLC klubo veiklą, kaupia vaizdinę medžiagą ir nuolat teikia informaciją į KVLC interneto svetainę.

18. Organizuoja klubo mokytojų bendrus susirinkimus (ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį);

18.1. nuolat kelia kvalifikaciją, tobulina kompiuterinio raštingumo žinias;

18.2. dalyvauja telkiant KVLC bendruomenę įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės švietimo politiką, vykdo ilgalaikes ir trumpalaikes KVLC neformaliojo švietimo programas;

18.3. dalyvauja rengiant KVLC strateginį bei metų veiklos planų projektus. Supažindina mokytojus ir mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) KVLC iškeltais strateginiais ir veiklos tikslais, uždaviniais, siekiant juos kartu įgyvendinti, siekti dermės su KVLC iškeltais prioritetais;

18.4. sudaro (kartu su neformaliojo švietimo renginių mokytoju) KVLC klubo mėnesio veiklos plano projektą ir teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

18.5. sudaro kiekvieną mėnesį KVLC klubo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, teikia suderinimui ir tvirtinimui;

18.6. kontroliuoja ugdomosios veiklos dokumentų tvarkymą ir laiku pristatymą (neformaliojo dienynų, asmenų, dalyvaujančių veikloje žurnalą, kelionių ir išvykų) dokumentus ir atsako už pateiktų duomenų tikslumą);

18.7. vykdo KVLC darbo tvarkos, priešgaisrinės, civilinės bei saugos taisyklių reikalavimus;

18.8. organizuoja pedagoginį tėvų švietimą;

18.9. vadovauja studentų praktikai, atlieka jaunųjų pedagogų mentorystę;

18.10. tvarko ir ruošia klubo veiklos dokumentus atidavimui į archyvą ir atsako už pateiktų duomenų tikslumą;

18.11. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), sprendžiant ugdymo, įmokų už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo ir kitus klausimus;

18.12. kontroliuoja mokytojų krūvio sandaros vykdymą.

19. Atsakingas už patikėtas materialines vertybes, jų eksploatavimą ir suteikia teisę jomis naudotis visiems darbuotojams, užtikrinant ugdymo ir kūrybinį procesą.

20. Sistemina iš KVLC klubo darbuotojų informaciją, metiniam viešųjų pirkimo planui, sudaro KVLC klubo viešųjų pirkimų planą ir teikia metinį planą tvirtinimui.

21. Vykdo organizuojamų KVLC klubo renginių sąmatas, pirkimus, ruošia finansinių ataskaitų ir atsako už pateiktų duomenų tikslumą.

22. Inicijuoja, organizuoja ir vykdo stebėseną KVLC klubo vaikų vasaros poilsio dienos stovykloje.

23. Vykdo KVLC direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją, kitus vienkartinius pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko.

24. Vykdo kitus KVLC vadovų pavedimus ir KVLC tarybos nutarimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

25. Skyriaus vedėjas (-a) atsako už:

25.1. patikėto KVLC turto naudojimą, saugumą;

25.2. kokybišką KVLC dokumentų parengimą, KVLC veiklos dokumentų konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.3. teikiamų duomenų ir informacijos tikslumą ir patikimumą;

25.4. šiame pareigybės aprašyme nurodytų pareigų vykdymą;

25.5. teisingą darbo laiko naudojimą;

25.6. savo teisių ir įgaliojimų viršijimą;

25.7. savalaikį sveikatos pasitikrinimą ir nustatyta tvarka išklausytus sveikatos mokymus.

25.8. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, KVLC nuostatų, darbų saugos, higienos, aplinkos apsaugos, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijų, elektros saugos pažeidimus darbe, darbo tvarkos taisyklių, funkcijų laikymąsi;

25.9. emociškai saugios mokymo (si) aplinkos KVLC puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal KVLC nustatytą tvarką.

26. Skyriaus vedėjas (-a) yra pavaldus ir atskaitingas KVLC direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

27. Skyriaus vedėją priima į darbą KVLC direktorius, supažindinant su šiuo pareigybės aprašymu.

28. Skyriaus vedėjas (-a) už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytos materialinės žalos atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Molo g. 60-1
Telefonas: 846214974
El. paštas: info@kvlc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.