Projekto "Kibernetinių greitojo reagavimo komandų įrankių plano sukūrimas ir komandos mokymai“ finansininkas (0,25 etato. Pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,7 iki 10,5 BD)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63348
Skelbimo data: 2020-02-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Pareigos: Projekto "Kibernetinių greitojo reagavimo komandų įrankių plano sukūrimas ir komandos mokymai“ finansininkas (0,25 etato. Pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,7 iki 10,5 BD)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

PROJEKTO „KIBERNETINIŲ GREITOJO REAGAVIMO KOMANDŲ ĮRANKIŲ PLANO SUKŪRIMAS IR KOMANDOS MOKYMAI“ FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Projekto „Kibernetinių greitojo reagavimo komandų įrankių plano sukūrimas ir komandos mokymai“ (toliau – projektas) finansininkas yra specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – A2 (pareigybės kodas – 241305).
  3. Projekto finansininko pareigybė reikalinga tvarkyti Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamo telekomunikacijų sektoriaus projekto finansus ir apskaitą, kontroliuoti gautas sąskaitas faktūras, vertinti lėšų pakankamumą, vertinti ir kontroliuoti finansinę veiklą.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį finansų srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) veiklą, valstybės biudžeto sudarymą, finansinių išteklių planavimą ir jų naudojimą, kitais specialiosios veiklos srities teisės aktais, reikalingais pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gebėti juos taikyti praktiškai, būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, išmanyti biudžeto tvarkymą, finansinę apskaitą.

4.4. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.5. mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

4.7. mokėti dirbti „MS Office“ programomis;

4.8. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, gauti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia projekto biudžeto sąmatų sudarymo ir tobulinimo išvadas ir pasiūlymus, teikia juos projekto vadovui;

5.2. analizuoja projekto biudžeto išlaidų naudojimą pagal atskiras funkcijas (kasos ir faktines išlaidas);

5.3. laiku ir tinkamai rengia dokumentus, skirtus išlaidoms pagrįsti, deklaruoti, apskaičiuoti, reikiamai finansinei informacijai teikti, pasiūlymus, rekomendacijas ir išlaidų komandiruotės išlaidų, projekto komandos narių darbo užmokesčio ataskaitas;

5.4. bendradarbiauja su Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos;

5.5. pagal savo kompetenciją savarankiškai priima sprendimus dėl pavestų funkcijų ir atsiskaito projekto darbo grupės vadovui;

5.6. bendradarbiauja su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra ir teikia prašomas ataskaitas;

5.7. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus projekto grupės vadovui.

Susipažinau:

__________________________ ___________ ______________________

(darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

_________________

(data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 852735745, 8527357 6
El. paštas: kam@kam.lt
Adresas: Totorių g. 25/3, LT-2001 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.