Kauno r. Vilkijos lopšelio-darželio "Daigelis" direktorius ((Pareiginės algos koeficientas 7,6-11,37)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62654
Skelbimo data: 2020-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Kauno r. Vilkijos lopšelio-darželio "Daigelis" direktorius ((Pareiginės algos koeficientas 7,6-11,37)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
Kauno r. Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“ direktorius:
• nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkiui veiklos sritis, tvirtina pedagogų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas, nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
• priima ugdytinius ir sudaro sutartis;
• vadovauja įstaigos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina įstaigos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
• leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
• sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes;
• valdo, naudoja Lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja;
• rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų valdymą ir naudojimą;
• rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją;
• inicijuoja savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
• bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), pagalbą ugdytiniui, mokytojui ir Lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
• atstovauja įstaigai kitose institucijose;
• Direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Lopšelyje-darželyje, už demokratinį Lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, įstaigos veiklos rezultatus.
Kvalifikaciniai reikalavimai direktoriui:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Informacija apie įstaigą: Kauno r. Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“ savivaldybės biudžetinė įstaiga. Savininkas – Kauno rajono savivaldybė. Lopšelio-darželio buveinė – Kauno r., Vilkijos m., A. Marmos g.7. Mokyklos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis. Mokymo kalba – lietuvių. Mokymo forma (darbo forma) – dieninė. Lopšelis-darželis yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, neturintis savarankiškos atsiskaitomosios sąskaitos (buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Kauno r. Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“ nuostatais.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 371
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.