Joniškio rajono savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 97718
Skelbimo data: 2024-07-09
Skelbimas galioja iki: 2024-07-23 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Joniškio rajono savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 1,20
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2142,48
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą: Informacija apie įstaigą – interneto svetainėje www.joniskis.lt
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai apie skelbiamą konkursą:
Kanceliarijos skyriaus personalo specialistė
Kristina Šutkienė
Mob. +370 682 10 412, el. p. kristina.sutkiene@joniskis.lt
Pareigybės aprašymas:
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Joniškio rajono savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos struktūrinio padalinio vadovas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito veiklą ir procedūras, kitus norminius teisės aktus, reikalingus skyriaus vedėjo funkcijoms tinkamai vykdyti, mokėti juos taikyti praktiniame darbe;
3.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės (savivaldybės) turto ir piniginių fondų (biudžetų) valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus audito funkcionavimo teisinius pagrindus, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus, dokumentų rengimo taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, rengti audito planus ir programas, ataskaitas ir išvadas;
3.6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijos:
4.1. savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus skyriaus nuostatus;
4.3. rengia ir teikia tvirtinti skyriaus atliekamo vidaus audito metodiką, parengtą vadovaujantis finansų ministro patvirtinta Pavyzdine vidaus audito metodika ir atsižvelgiant į tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus;
4.4. planuoja skyriaus veiklą, sudaro ilgalaikius skyriaus veiklos planus, skirtus skyriaus veiklos tikslams, rodikliams nustatyti, vidaus audito visumai aprašyti, ir metinius skyriaus veiklos planus, rengiamus atsižvelgiant į atliktą savivaldybės, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų (jeigu jų yra) rizikos vertinimo analizę;
4.5. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
4.6. užtikrina atliekamo vidaus audito kokybę;
4.7. atsako už atlikto vidaus audito išvadas ir rekomendacijas, įskaitant atvejus, kai yra pasitelkiami atitinkamų sričių specialistai (ekspertai).
4.8. užtikrina, kad būtų atliekamas vidaus auditas, pateikiami vidaus audito rezultatai ir atliekamas pažangos stebėjimas;
4.9. nuolat tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti vidaus auditoriams;
4.10. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą, teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl jų skatinimo;
4.11. rengia savivaldybės institucijų, administracijos direktoriaus teisės aktų projektus;
4.12. perduoda vidaus audito dokumentus teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją, vidaus audito metu nustačius pažeidimų, nagrinėtinų teisėsaugos institucijų;
4.13. konsultuoja savivaldybės administracijos direktorių, savivaldybės administracijos padalinių ir (arba) savivaldybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais;
4.14 dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose bei komisijų posėdžiuose stebėtojo teisėmis, siekdamas identifikuoti rizikas bei jas valdyti;
4.15. rengia informaciją ir skyriaus metines veiklos ataskaitas;
4.16. koordinuoja skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su kitais audito vykdytojais, palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitomis savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, siekdamas išvengti darbų dubliavimo;
4.17. skiria užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, skatina darbuotojų iniciatyvą ir atsakomybę už pavestų užduočių įgyvendinimą;
4.18. tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų (toliau – įstaiga) vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą; rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir pataria įstaigos vadovui, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką siekiant užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą, vidaus kontrolės tobulinimą;
4.19. tikrina ir vertina įstaigos veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams; savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą; teikia rekomendacijas šiais klausimais siekdamas užtikrinti, kad įstaigos veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
4.20. pagal skyriaus veiklos planą, suderintą su savivaldybės meru, organizuoja vidaus auditą, tvirtina skyriaus darbuotojų parengtas vidaus audito programas;
4.21. siūlo savivaldybės administracijos direktoriui pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;
4.22. teikia vertintojui ar vertintojų grupei išoriniam vidaus audito tarnybos veiklos vertinimui atlikti reikalingus dokumentus ir (arba) jų kopijas ir paaiškinimus;
4.23. derina audituotų subjektų parengtus rekomendacijų įgyvendinimo planus;
4.24. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
4.25. analizuoja savivaldybės administracijos veiklos trūkumus, dėl kurių buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo savivaldybės administracijos direktoriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
4.26. organizuoja skyriaus dokumentų tvarkymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
4.27. vykdo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 68 straipsnyje.
5. Skyriaus vedėjas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +370 426 69 142
El. paštas: savivaldybe@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.