Socialinių išmokų poskyrio vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55477
Skelbimo data: 2023-03-24
Skelbimas galioja iki: 2023-04-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Socialinių išmokų poskyrio vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,395.00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Išsamesnė informacija Personalo skyriuje: vyriausioji specialistė Milda Kaminskienė, el. p. milda.kaminskiene@klaipeda.lt arba tel. (8 46) 39 64 48.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ POSKYRIO
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. socialinių išmokų administravimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Priima ir aptarnauja asmenis.
9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Surenka bei patikrina duomenis, reikalingus piniginei socialinei paramai skirti, iš kitų valstybės ir savivaldybės įmonių, institucijų, įstaigų ir organizacijų, su kuriomis sudarytos duomenų teikimo sutartys.
13. Vertina ir sistemina piniginei socialinei paramai skirti surinktus duomenis, pildo ir patikrina reikalingą dokumentaciją bei perduoda vykdyti pagal kompetenciją.
14. Tvarko ir tikrina pareiškėjų duomenis kompiuterinėje informacinėje sistemoje.
15. Ruošia medžiagą Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymui (sprendimui) dėl piniginės socialinės paramos dydžio ir skyrimo laikotarpio.
16. Rengia Savivaldybės institucijų arba jo įgalioto asmens teisės aktų projektus piniginės socialinės paramos srityje.
17. Tikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, renka informaciją, reikalingą piniginės socialinės paramos veiksmingumui įvertinti.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. vertės visuomenei kūrimas - 2 lygis;
19.2. organizuotumas - 2 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas - 2 lygis;
19.4. analizė ir pagrindimas - 2 lygis;
19.5. komunikacija - 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. įžvalgumas - 2 lygis;
20.2. informacijos valdymas - 2 lygis;
20.3. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 2 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Virginija Buckutė
Telefonas: +370 684 98478
El. paštas: virginija.buckute@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.