Energetinio saugumo grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55050
Skelbimo data: 2023-02-15
Skelbimas galioja iki: 2023-03-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Energetinio saugumo grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,046.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS
ENERGETINIO SAUGUMO GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus vyresniajam patarėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Civilinė sauga, krizių ir ekstremaliųjų energetikos padėčių prevencija ir valdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Užtikrina sklandų pasiruošimą ekstremaliųjų situacijų, krizių ir ekstremaliųjų energetikos padėčių valdymui, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant priemones, užtikrinančias patikimą energijos ir energijos išteklių tiekimą esant ekstremaliai energetikos padėčiai.
13. Dalyvauja rengiant ir tikslinant ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, užtikrina galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimą ir rengia ministerijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą ir plano vykdymo ataskaitas.
14. Organizuoja nuolatinį ministerijos personalo informavimą apie aktualius civilinės saugos ir krizių valdymo sprendimus ir priemones ministerijoje ir užtikrina visuomenės informavimą apie gresiančias ir susidariusias ekstremaliąsias energetikos padėtis ir (ar) ekstremaliąsias situacijas energetikos sektoriuje.
15. Organizuoja institucines civilinės saugos pratybas ir dalyvauja organizuojant valstybines civilinės saugos pratybas ir dalyvauja jose.
16. Užtikrina pasirengimą vykdyti į ministerijos kompetenciją įeinančias civilinės saugos funkcijas, rengia, derina ir suinteresuotoms institucijoms teikia ataskaitas apie civilinės saugos funkcijų atlikimą.
17. Teikia išvadas dėl teisės aktų projektų nacionalinio saugumo, kibernetinio saugumo, civilinės saugos, krizių, energetinio saugumo ir ekstremaliųjų energetikos padėčių, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir kitų tarpsektorinių strategijų klausimais.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
18.3. studijų kryptis – teisė (arba);
18.4. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
arba:
18.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.6. darbo patirties sritis – energetikos srityje;
18.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - anglų;
19.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
20. Atitikimas kitiems reikalavimams:
20.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
21.2. organizuotumas - 3 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
21.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
21.5. komunikacija - 3 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. įžvalgumas - 3 lygis;
22.2. informacijos valdymas - 3 lygis;
22.3. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: +37052196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.