Nefrologijos skyriaus vedėjas-gydytojas nefrologas (pastovioji darbo užmokesčio dalis už 1,0 et. 2850,46 Eur (bruto). Mokami priedai ir priemokos pagal Ligoninės darbo apmokėjimo tvarką).

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 82724
Skelbimo data: 2022-09-21
Skelbimas galioja iki: 2022-10-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Pareigos: Nefrologijos skyriaus vedėjas-gydytojas nefrologas (pastovioji darbo užmokesčio dalis už 1,0 et. 2850,46 Eur (bruto). Mokami priedai ir priemokos pagal Ligoninės darbo apmokėjimo tvarką).
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
VIDAUS LIGŲ KLINIKOS NEFROLOGIJOS SKYRIAUS
VEDĖJO-GYDYTOJO NEFROLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (toliau – Ligoninė) Nefrologijos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo-gydytojo nefrologo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti ir užtikrinti efektyvų ir kokybišką Skyriaus darbą, kurti ir palaikyti gerą įstaigos įvaizdį, aukštą gyventojų pasitikėjimą ja.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Ligoninės Vidaus ligų klinikos (toliau – Klinikos) vedėjui.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas gali teikti pavedimus Skyriaus darbuotojams (gydytojams, vyresniajam slaugos administratoriui, slaugytojams, pagalbiniam personalui, jų kompetenciją ir jų pareigas nustatančių medicinos normų ribose).
4. Esant tarnybiniam būtinumui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) šias pareigas einantį darbuotoją gali pavaduoti direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.
5. Šias pareigas einantis darbuotojas į pareigas priimamas konkurso būdu ir su juo sudaroma neterminuota darbo sutartis.
6. Priimant ir atleidžiant iš pareigų šias pareigas einantį darbuotoją sudaromas Skyriaus dokumentų perdavimo – priėmimo aktas, kurį tvirtina Ligoninės direktorius.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

7. Darbuotojas, einantis Skyriaus vedėjo-gydytojo nefrologo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
7.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
7.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
7.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą;
7.4. turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją (gydytojo nefrologo profesinės kvalifikacijos);
7.5. turėti ne mažiau kaip 1 metų profesinio darbo patirtį medicinos srityje (sveikatos priežiūros įstaigoje);
7.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
7.7. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą; Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą; Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą; Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymą; Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą; Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą; Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą; Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą; Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą; Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą; Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą; Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymą; Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą; Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą; Gydytojo nefrologo normą; Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymą bei sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, medicinos etiką ir deontologiją, nacionalinę sveikatos koncepciją;
7.8. išmanyti e.sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo, darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
7.9. žinoti e.sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
7.10. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti Ligoninės ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos savitumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą;
7.11. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7.12. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei medicinos dokumentų pildymo reikalavimus.
7.13. gebėti nustatyti rizikingas Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
7.14. išmanyti darbo saugos ir sveikatos darbe reikalavimus ir/ar būti atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
7.15. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas:
8.1. užtikrina nustatytų Skyriaus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų vykdymą;
8.2. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas Skyriaus darbuotojams Skyriaus veiklos klausimais;
8.3. dalyvauja kuriant ir diegiant kokybės vadybos sistemą Skyriuje ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
8.4. užtikrina, kad būtų vykdomas Skyriaus darbo reglamentas;
8.5. užtikrina, kad Skyriuje būtų naudojami tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos ir patvirtintos tyrimo ir gydymo metodikos, Ligoninės direktoriaus patvirtinti diagnostikos ir gydymo protokolai;
8.6. užtikrina Ligoninės teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, tinkamą vykdymą bei tinkamą jų nuostatų įgyvendinimą;
8.7. organizuoja kvalifikacijos kėlimą (įvairiomis formomis) darbuotojams;
8.8. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, išvadas ir siūlymus, teikia Klinikos vedėjui;
8.9. kartą metuose paruošia ir pateikia raštu Klinikos vedėjui Skyriaus metinę darbo ataskaitą;
8.10. nedelsiant informuoja Klinikos vedėją/administraciją apie grubias tyrimo ir gydymo klaidas, sukėlusias grėsmę ligonio gyvybei ar jam mirus;
8.11. kontroliuoja, kad būtų racionaliai ir taupiai naudojami Skyriaus materialiniai resursai (medikamentai, medžiagos, instrumentai ir t. t.);
8.12. vykdo ir kontroliuoja, kaip Skyriaus darbuotojai, vykdo vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus ir nuostatas, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos taisyklėse bei instrukcijose išdėstytus reikalavimus, etikos ir deontologijos reikalavimus, Ligoninės direktoriaus patvirtintas procedūras, tvarkas, reglamentus, taisykles ir kt.;
8.13. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašytinai supažindina Skyriaus darbuotojus su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimais;
8.14. kontroliuoja, kad Skyriaus gydytojai, kurių veikla Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra licencijuojama, darbo pareigas (funkcijas) vykdytų tik turėdami galiojančią medicinos praktikos licenciją;
8.15. kontroliuoja, kad Skyriaus darbuotojai laiku atliktų kasmetinius savo sveikatos patikrinimus;
8.16. teikia informaciją ir analitinę medžiagą Skyriaus veiklos klausimais Ligoninės direktoriaus pavaduotojui medicinai ir Klinikos vedėjui bei teisės aktų nustatytais atvejais – kitoms institucijoms;
8.17. Ligoninės direktoriaus pavaduotojo medicinai ir Klinikos vedėjo pavedimu dalyvauja funkcinių grupių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
8.18. teikia pasiūlymus Klinikos vedėjui dėl medicininės aparatūros ar inventoriaus įsigijimo, planuoja Skyriaus darbo priemonių poreikį;
8.19. rengia Skyriaus darbuotojų (gydytojų, slaugytojų, pagalbinių darbuotojų) pareigybių aprašymų projektus, Skyriaus darbo reglamentą bei teikia pasiūlymus dėl Skyriaus naujų pareigybių poreikio;
8.20. Sudaro/tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo grafikus, pildo/tvirtina darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
8.21. pasikeitus Skyrių gydytojų darbo grafikui ir/ar darbo vietai, nedelsiant apie tai informuoja suinteresuotus Skyrių darbuotojus;
8.22. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus/planus;
8.23. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo drausmę, esant reikalui teikia siūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo;
8.24. organizuoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus;
8.25. analizuoja pacientų nusiskundimus, numato priemones trūkumams pašalinti, sprendžia iškilusius konfliktus;
8.26. kontroliuoja, kad Skyriaus veikloje būtų naudojamos tik teisės aktų nustatytos medicininių dokumentų formos;
8.27. užtikrina teisingo, savalaikio, medicinos dokumentacijos pildymo kontrolę Skyriuje;
8.28. užtikrina Skyriuje pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę;
8.29. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiksmus kilus gaisrui, pagal nustatytas tvarkas užtikrina informacijos apie ekstremalias situacijas, skubios informacijos apie susirgusius ypač pavojinga liga (arba mirusį) asmenį, užterštumą cheminėmis medžiagomis, cheminę avariją, radiacinį įvykį ar avariją perdavimą atsakingiems Ligoninės darbuotojams;
8.30. koordinuoja darbo paskirstymą ir perskirstymą Skyriuje;
8.31. laikosi galiojančių Lietuvos medicinos normų;
8.32. koordinuoja darbo santykius su kitais skyriais;
8.33. organizuoja darbą skyriuje;
8.34. konsultuoja Skyriaus gydytojus neaiškiais pacientų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos ir darbingumo lygio nustatymo klausimais, esant reikalui organizuoja konsiliumus;
8.35. organizuoja ligonių guldymą, išrašymą, perkėlimą;
8.36. organizuoja konsultacijas, konsiliumus;
8.37. užtikrina teisingo, savalaikio, medicinos dokumentacijos pildymo kontrolę Skyriuje ir tinkamai sutvarkytų medicinos dokumentų perdavimą į Statistikos skyrių;
8.38. ruošia ir teikia Vidaus medicininio audito skyriaus vedėjui gydymo, diagnostikos protokolus, esant būtinybei juos koreguoja ir keičia;
8.39. žino sveikatos apsaugos ir socialinės medicinos organizavimo principus, išmano laboratorinius, morfologinius, radiologinius ir endoskopinius tyrimus;
8.40. dalyvauja paskirtų rezidentų mokymo procese;
8.41. dalyvauja autopsijose Skyriaus nustatyta tvarka;
8.42. nustatyta tvarka išrašo visų rūšių receptus, nedarbingumo pažymėjimus, mirties liudijimus, pildo kitus medicininius dokumentus;
8.43. supažindina Skyriaus personalą su Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintomis tvarkomis ir savo kompetencijos ribose užtikrina tinkamą šių tvarkų vykdymą;
8.44. užtikrina Skyriuje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, vykdo nuolatinę jos kontrolę;
8.45. dalyvauja Skyriaus darbuotojų atlyginimų priedų skirstyme;
8.46. organizuoja Skyriaus darbuotojų aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis;
8.47. užtikrinta, kad Skyriaus darbuotojai laiku pasitikrintų sveikatą;
8.48. saugo, tausoja ir pagal paskirtį naudoja Ligoninės turtą;
8.49. darbuotojas įsipareigoja pats kelti kvalifikaciją, būtiną jo darbo funkcijai atlikti, pagal galiojančius teisės aktus, dalyvaujant Klinikos organizuojamose profesinio tobulinimosi paskaitose, Klinikos ir kitų formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų organizuojamose konferencijose, seminaruose, tobulinimosi kursuose, laikantis licencijuojamos sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;
8.50. dalyvauja ir užtikrina pavaldžių Skyriaus darbuotojų dalyvavimą konferencijose;
8.51. vykdo finansų kontrolės taisykles;
8.52. vadovaujasi Lietuvos higienos norma “Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai”;
8.53. seka VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės tinklalapyje talpinamą informaciją ir su ja supažindina Skyriaus darbuotojus;
8.54. teikia siūlymus Vidaus medicininio audito skyriui, Klinikos vedėjui dėl kokybės vadybos sistemos (KVS) tobulinimo Skyriuje, kontroliuoja KVS reikalavimų įgyvendinimą;
8.55. įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo pareigas ir funkcijas;
8.56. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų, mandagiai ir pagarbiai bendrauja su
kitais Ligoninės darbuotojais, pacientais ir lankytojais, esant reikalui, pagal kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai, sprendžia ją dalykiškai;
8.57. nedelsdamas informuoja Darbdavį apie asmeninius duomenis, susijusius su darbo teisėmis ir pareigomis, jų pasikeitimą (pvz. kaip sveikatos būklė (pasikeitus darbingumo lygiui), išsilavinimas, šeiminė sudėtis, gyvenamoji vieta, telefono numeris susisiekti ir kita Įstaigai reikalinga informacija, kuri turėtų įtakos jo galėjimui tinkamai vykdyti savo pareigas pagal Darbo sutartį. Jeigu Darbuotojas nepraneša apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą, laikoma, kad pranešimai tinkamai įteikiami ankstesniu Darbdaviui žinomu Darbuotojo adresu (nurodytu Darbo sutartyje) ar kitais rekvizitais. Ir visa registruota korespondencija, siųsta šiuo adresu, bus laikoma gauta;
8.58. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka deklaruoja privačius interesus, dėl kurių gali atsirasti interesų konfliktas;
8.59. Darbuotojas, dirbantis skirtingose darbovietėse pats prisiima atsakomybę ir atsako už Lietuvos Respublikos Darbo kodekse ir/ar kitų darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų laikymąsi;
8.60. jeigu būtina, Ligoninės direktoriaus pavaduotojo medicinai ir Klinikos vedėju pavedimu vykdo ir kitas šiame pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, siekiant užtikrinti kokybišką Skyriaus ir/ar Ligoninės darbą ir/ar pasiekti Skyriaus/Ligoninės strateginius tikslus (už papildomų funkcijų ar darbų vykdymą gali būti mokamos priemokos/priedai, jei tai yra sulygta darbo sutartyje);
9. Darbuotojas supranta, kad: 1) savo darbe tvarkys asmens duomenis, kurie negali būti atskleisti ar perduoti neįgaliotiesiems asmenims ar institucijoms; 2) draudžiama perduoti neįgaliotiesiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinoti asmens duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su asmens duomenimis; 3) netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
10. Darbuotojas įsipareigoja: 1) saugoti asmens duomenų paslaptį; 2) tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais; 3) neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis su ja susipažinti nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek Ligoninės viduje, tiek už jos ribų; 4) pranešti savo vadovui ir duomenų apsaugos pareigūnui apie kiekvieną įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui. Darbuotojas supranta ir žino, kad už šio įsipareigojimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą turės atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
11. Darbuotojas įsipareigoja vykdyti Darbo sutartyje nustatytas pareigas bei dirbdamas Darbo sutartimi numatytą darbą, laikytis Darbdavio vidaus teisės aktų, su kuriais jis yra supažindintas, pats yra susipažinęs ar pagal pareigas turėtų būti susipažinęs, įskaitant visus Darbdavio valdymo ir priežiūros institucijų sprendimus, nutarimus ir nurodymus, taip pat vidaus darbo tvarkos, darbų saugos ir sveikatos, higienos, priešgaisrinės saugos ir kitas taisykles, instrukcijų reikalavimus ir nuostatas, kitų Ligoninės direktoriaus patvirtintų procedūrų, tvarkų, reglamentų, taisyklių reikalavimus, taip pat vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
12. Darbuotojas yra informuotas, kad su raštais, Darbdavio vadovo įsakymais, bei kitais dokumentais, kurie yra viešai skelbiami elektroninėje erdvėje, darbuotojai yra supažindinami elektroninio pašto žinute, išskyrus atvejus, kai kitas supažindinimo būdas yra numatytas pačiame dokumente arba rezoliucijoje. Supažindinant su dokumentu elektroniniu paštu, laikoma, kad su atitinkamu dokumentu darbuotojas supažindintas pasirašytinai. Darbuotojas, pasirašydamas šią Darbo sutartį, sutinka su tokiu informavimo būdu.
13. Darbuotojas įsipareigoja dirbti pagal patvirtintą darbo grafiką, dirbti dorai ir sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo funkcijas, laikytis darbo pareigų ir darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus Darbdavio ir administracijos nurodymus, tausoti Darbdavio turtą, naudoti aparatūrą, įrangą, tausoti ir saugoti kitą materialinį Ligoninės turtą, kelti profesinę kvalifikaciją, taip pat laikytis ir vykdyti įsipareigojimus, numatytus Vidaus tvarkos taisyklėse, Pareigybės aprašyme, kituose galiojančiose Darbdavio tvarkose, aktuose.
14. Jei Darbuotojas atsisako susipažinti ir/ar vykdyti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius jo darbą, tai gali būti laikoma darbo pareigų pažeidimu.
15. Jeigu Darbuotojas negali dirbti dėl laikino nedarbingumo ar kitų priežasčių, jis asmeniškai arba per kitus asmenis, kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip pirmosios nebuvimo darbe dienos pradžioje, įsipareigoja pateikti Darbdaviui informaciją apie neatvykimą į darbą, neatvykimo priežastis ir numatomą nebuvimo darbe trukmę.
16. Darbdaviui pareikalavus, Darbuotojas privalo pateikti ataskaitą apie atliktus darbus ir įvykdytas darbo funkcijas ir/arba ataskaitą apie atliekamus darbus. Šios ataskaitos turi būti pateiktos Darbdaviui per 3 darbo dienas nuo jų pareikalavimo.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

17. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
17.1. gauti tinkamam funkcijų įgyvendinimui ir kokybiško darbo užtikrinimui būtinas darbo priemones ir informaciją;
17.2. susipažinti su Ligoninėje galiojančiais vidaus dokumentais (direktoriaus įsakymais patvirtintomis taisyklėmis, procedūromis, tvarkomis, reglamentais ir kt.) ir šių dokumentų projektais, susijusiais su jo vykdomomis pareigomis. Supažindinimo būdą (žodžiu, elektroniniu paštu arba pasirašytinai), įvertinęs informacijos svarbą, parenka tiesioginis vadovas;
17.3. pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją;
17.4. dalyvauti profesinių sąjungų ir organizacijų veikloje;
17.5. teikti pasiūlymus Klinikos vedėjui/Ligoninės administracijai dėl darbo, susijusio su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis ir pareigomis, tobulinimo ir/ar organizavimo;
17.6. tobulinti savo kvalifikaciją konferencijose, kursuose, seminaruose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
17.7. turėti ir kitų teisių, kurias numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

18. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
18.1. už netinkamą jam pavestų pareigų ar funkcijų vykdymą ar jų nevykdymą;
18.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar Ligoninės vidaus dokumentų reikalavimų vykdymą arba jų nevykdymą;
18.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir/ar asmens duomenų atskleidimą;
18.4. už turtinę žalą, padarytą Ligoninei dėl savo kaltės ar neatsargumo.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 234 4267
El. paštas: info@vmkl.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.